Poljoprivredni institut Osijek

Poljoprivredni institut Osijek

Poljinos

Vaša trenutna lokacija: Poljinos / O institutu / Tijela Instituta / Znanstveno vijeće

Jezik:

Znanstveno vijeće

Znanstveno vijeće Instituta je znanstveno i stručno tijelo Instituta, a čine ga znanstvenici u znanstvenim zvanjima, svi odgovorni nositelji  programa i tema trajne znanstvene djelatnosti, predstavnici suradnika i znanstvenih novaka izabranih u zvanje asistenta i višeg asistenta. Predstavnici suradnika i znanstvenih novaka biraju se u Znanstveno vijeće na sjednicama koje saziva predsjednik vijeća, tako da se na svakih do pet istraživača izabranih u odgovarajuće zvanje bira po jedan predstavnik. Znanstveno vijeće bira predsjednika iz redova svojih članova. Mandat predsjednika Znanstvenog vijeća traje dvije godine, a ista osoba može biti birana za predsjednika Znanstvenog vijeće dva mandata (četiri godine).

Znanstveno vijeće utvrđuje i provodi znanstvenu politiku Instituta te znanstvene djelatnosti na Institutu, raspravlja i odlučuje o znanstvenim i stručnim pitanjima, provodi postupke izbora za znanstvena, suradnička i stručna zvanja i znanstvena radna mjesta, te imenuje Povjerenstvo za provođenje izbora, imenuje i razrješava člana Upravnog vijeća Instituta u skladu sa Statutom, predlaže raspisivanje natječaja za znanstvenike i suradnike, predlaže Upravnom vijeću kandidate za Natječajni odbor za izbor ravnatelja Instituta, daje Upravnom vijeću Instituta prethodno mišljenje o donošenju Statuta, razmatra prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta Instituta, razmatra prijedlog Pravilnika o radu Instituta, predlaže Upravnom vijeću Pravilnik o uvjetima i načinu izbora na znanstvena, stručna i suradnička radna mjesta, donosi Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća, raspravlja o prijemu, izobrazbi i usavršavanju znanstvenog podmlatka, podnosi ravnatelju prijedlog suglasnosti za prijavu projekata na natječaj, predlaže i raspravlja o opravdanosti nabavke znanstvene opreme, obavlja i druge poslove koji proizlaze iz zakona, općih akata Instituta ili koje mu povjeri Upravno vijeće Instituta.

Članovi Znanstvenog vijeća Poljoprivrednog instituta Osijek:

predsjednica Znanstvenog vijeća

1. dr. sc. Marko Josipović, ZSV

2. dr. sc. Zvonimir Zdunić, ZSV

3. dr. sc. Ivan Brkić, ZSV

4. dr. sc. Georg Drezner, ZSV-T

5. dr. sc. Tatjana Ledenčan, ZSV

6. dr.sc. Ines Mihaljević, ZS

7. dr. sc. Alojzije Lalić, ZSV-T

8. dr. sc. Sonja Grljušić, ZSV

9. dr. sc. Aleksandra Sudarić, ZSV-T

10. dr. sc. Anto Mijić, ZSV

11. dr. sc. Ivica Liović, ZSV

12. dr. sc. Tomislav Duvnjak, ZSV

13. dr. sc. Antun Jambrović, ZSV

14. dr. sc. Domagoj Šimić, ZSV

15. dr. sc. Daniela Horvat, ZSV

16. dr. sc. Dario Novoselović, ZSV

17. dr. sc. Marijana Tucak, ZSV

18. dr. sc. Tihomir Čupić, ZSV

19. dr. sc. Vinko Duvnjak, ZSV

20. dr. sc. Luka Andrić, ZSV

21. dr. sc. Branimir Šimić, ZSV

22. dr.sc. Krešimir Dvojković, ZSV

23. dr. sc. Gordana Šimić, ZSV

24. dr. sc. Valentina Španić, ZSV

25. dr. sc. Andrija Brkić, ZS

26. dr. sc. Josip Brkić, ZS

27. dr. sc. Marija Viljevac Vuletić, ZS

28. dr. sc. Goran Krizmanić, ZS

29. dr. sc. Ivan Abičić, ZS

30. dr. sc. Hrvoje Plavšić, ZS

31. dr. sc. Vesna Tomaš, ZS

32. Marko Ivić, mag. educ. chem., AS – predstavnik znanstvenih novaka

33. dr. sc. Ivica Beraković, ZS

34. dr. sc. Maja Matoša Kočar, ZS

35. dr. sc. Maja Mazur, ZS