Vaša trenutna lokacija: Poljinos / Proizvodi i usluge / Voćne sadnice / Jabuka / Podloge za jabuku

Jezik:

Podloge za jabuku

Kategorija: Jabuka | Datum objave: 28.09.2016.

M 26 (Malling 26)
Ova podloga je nastala križanjem podloga M16 x M9. U početku je vođena pod šifrom Malling 3436. Danas se upotrebljava u voćnjacima Italije, Engleske, Švicarske, Austrije, SAD-a i Hrvatske. Mladice u matičnjaku vegetativnih podloga rastu ukoso. To je slabo bujna podloga koja se odlikuje dobrom otpornošću na niske temperature pa se može saditi i u hladnijim područjima, a tome pogoduje i to što joj vegetacije u proljeće kreće nešto kasnije nego na druge podloge. Uzgajane sorte na ovoj podlozi brzo ulaze u rodnost te daju stabilne i obilne prirode. Zahtijeva lakša i dobro drenirana tla, a slabije se prilagođava na teža i vlažna tla. Razvija jaku korijenovu mrežu no zbog krhkosti korijenja potreban je naslon u voćnjacima. Podloga je prikladna za uzgoj jabuka u gustom sklopu. Lagano se razmnožava nagrtanjem i reznicama. Podloga je umjereno otporna prema gljivici Phytophtora cactorum, a osjetljiva prema Erwinia amylovora. U cjepiljnjaku se preporuča cijepljenje na visini 25 – 30 cm iznad tla, a sadnice se sade oko 10 cm dublje pa podloga povećava ukorijenjivanje. To je izuzetak jer se kod drugih podloga ne prakticira dublja sadnja.

M9 (Malling 9)

Ova podloga je kod nas najviše proširena jer je vrlo prikladna za uzgoj jabuka u gustom sklopu. Bujnija je za 30-50% od podloge M27, a slabije bujna od podloge M26. Sorte cijepljene na ovoj podlozi prorode u drugoj i trećoj godini, a plodovi su veći i nešto malo ranije dozrijevaju. Najbolji uspjesi se postižu na dubokim, lakšim tlima koja su bogata humusom. Otporna je na sušu no samo na dubokim tlima gdje korijenova mreža duboko prodire u tlo. Pri uzgoju jabuka na ovoj podlozi bezuvjetno treba naslon jer je korijen slabije razgranat te je krhak te bi se bez naslona stabla pod teretom srušila. Osjetljiva je na niske temperature. Otporna je prema raku i opakoj gljivičnoj bolesti Phitophora cactorum, a umjereno osjetljiva prema pepelnici i fuzikladiju. Vrlo je osjetljiva prema Erwinia amylovora i prema jabučnoj krvavoj uši Eriosoma 
lanigerum. Najbolje se razmnožava metodom nagrtanja. Plemenite sorte jabuke na podlozi M9 mogu u punoj rodnosti, pri uzgoju u gustom sklopu, davati stabilne prirode od oko 5 vagona/ha. Radom na klonskoj i zdravstvenoj selekciji izdvojeno je 17 novih selekcija podloge M9 i sve su one postupkom termoterapije oslobođene virusa. Najraširenije u proizvodnji su klonovi T337 i FL 56 koji su visoko adaptibilni u našim agroekološkim uvjetima i pokazuju izvrsne rezultate u intenzivnoj proizvodnji.

T337 – je visoko cijepljena podloga (38 + cm) koja zaustavlja pretjeranu bujnost čime se regulira pravilan promet hranjiva u voćki te se uspostavlja ravnoteža između rodnosti i rasta.

FL56 – se koristi kada je sorta jako bujna (Jonagold) jer ima manji vigor tako da se smanji bujnost

MM 106

Podloga MM 106 je podloga srednje bujnosti. Nastala je križanjem između dva roditelja Northern spy x Malling 1. MM 106 je najbolja vegetativa podloga iz serije MM podloga. Razvija gustu korijenovu mrežu koja se dobro rasprostire u tlu pa su na njoj uzgajane sorte jabuka dobro učvršćene u tlu i nije potrebna armatura. S ovom podlogom sorte jabuka imaju dobar afinitet. Na ovoj podlozi cijepljene sorte postižu veću bujnost nego na podlozi M26, a pogotovo u usporedbi s podlogom M9. Otporna je prema jabučnoj krvavoj uši (Eriosomalanigerum), umjereno osjetljiva prema truleži korjenovog vrata (Phytophora cactorum), aumjereno otporna prema bakterijskoj paleži (Erwinia amylovora) i krastavost jabuke (Venturiainaequalis). Dobro se razmnožava nagrtanjem, grebenicama i reznicama. Plodovi sorata dozrijevaju oko tjedan dana kasnije nego na podlozi M9. Na podlozi MM 106 sorte u proljeće srednje rano počinju vegetaciju, a u jesen ranije završavaju vegetaciju. Ako se želi postići manja bujnost tada se na podlogu MM 106 cijepi međupodloga dužine 40 cm od podloge M9 ili M 27 (20 cm) i zatim se na nju cijepi sorta