Vaša trenutna lokacija: Poljinos / Proizvodi i usluge / Voćne sadnice / Marelica / Podloge za marelice

Jezik:

Podloge za marelice

Kategorija: Marelica | Datum objave: 28.09.2016.

GF 655 – 2

Ova podloga je selekcionirana u Francuskoj od trnošljive Prunus insititia. Odlikuje se slabijom bujnošću te se zbog slabije bujnosti postižu niži prirodi. U komparativnom pokusu sa 11 podloga sorte Antonio Errani i Portici dale su najniži prirod.

Mirabolana 29 C

Podloga je nastala u SAD-u klonskom selekcijom Prunus cerasifera. Pokazala se vrlo prilagodljiva na temelju pokusa u različitim ekologijskim uvjetima te na različitim tipovima tla, uključujući sušna i karbonatna. Također ima dobru rezistentnost korijenja prema asfiksiji. Osim toga ima dobar afinitet sa različitim sortama marelice. Na ovoj podlozi su marelice vrlo bujne, dobro rode, rano dolaze u rod i imaju dobru veličinu plodova.

Wavit

Podloga Wavit je klon domaće šljive (Prunus domestica) sorte Wangenheim otporna na hladnoću. Selektirao ju je Schreiber (Austrija) zbog pozitivnih karakteristika. Ova podloga kombinira dobre kvalitete sjemenjaka sorte Wangenheim kao što su dobra veličina plodova te dobra klonska podloga sa odličnom ujednačenosti u voćnjaku. Sorte na podlozi Wavit dobro i brzo ulaze u rod već treću ili četvrtu godinu nakon sadnje te dobro rode. Daljnje pozitivne karakteristike ove podloge su dobra kompatibilnost sa svim sortama šljive i marelice. Voćke ne trebaju potporu tj. armaturu jer Wavit ima dobar, čvrst i razvijen korijen

Sjemenjak Džanarika

Džanarika se dugo vremena upotrebljava kao podloga za marelicu, a i danas se još upotrebljava u Mađarskoj, Češkoj, Austriji, Rumunjskoj, Rusiji, SAD-u i u našoj zemlji. Uočeni su neki nedostaci ove podloge no ona još uvijek nije potpuno odbačena. Na ovoj podlozi marelice u velikoj mjeri stradaju od apopleksije. Osim toga veliki broj sorata nema kompabilitet sa džanarikom, a osjetljivije su prema visokim temperaturama. Može se reći da su sorte marelice na ovoj podlozi bujnog rasta, da dobro rode i da su im plodovi nešto sitniji. Ova podloga je prikladna za lakša i sušna plodna tla. Pri uzgoju sorata koje nisu kompatibilne sa džanarikom koriste se međupodloge: stanley, Aženka, Bjelošljiva, Crvena rana itd. Danas postoji velik broj selekcioniranih tipova džanarike, koji se razmnožavaju generativno i vegetativno.

Sjemenjak Marelice

U svijetu se koristi sjeme većeg broja kultivara, a posebice Canino, Reale d’Imola, Prete, Baraca idr. Sjemenjaci marelice se upotrebljavaju kao podloge u Italiji, Španjolskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Švicarskoj, Alžiru, Maroku, Madžarskoj, SAD-u, Rumunjskoj, Turskoj i našoj zemlji. Razvijaju snažne i dobro razgranate korijenove mreže koje se ravnomjerno rasprostiru u dubinskom i lateralnom smjeru. Sorte marelice imaju dobar afi nitet s ovom podlogom, na kojoj se razvijaju bujna do srednje bujna stabla, a uđu u rod u četvrtoj ili petoj godini. Budući da marelice na podlozi sjemenjaka rano i učestalo propadaju od apopleksije, ova se podloga sve više napušta, a pogotovo je neprikladna za kontinentalno područje. Selekcijskim radom sjemenjaka marelice izdvojene su nove podloge te se od njih posebno ističe Manicot 1236.