Puni naziv projekta na hrvatskom
Evaluacija germplazme soje: Nutritivna kakvoća zrna u uvjetima klimatskih promjena

Puni naziv projekta na engleskom
Soybean germplasm evaluation: Nutritive grain quality under climate change conditions

Akronim projekta
SOYNUT

Voditelj projekta
Dr. sc. Maja Matoša Kočar, znanstvena suradnica

Članovi/ce projektnog tima
Dr. sc. Maja Matoša Kočar, znanstvena suradnica
Dr. sc. Aleksandra Sudarić, znanstvena savjetnica u trajnom izboru
Dr. sc. Tomislav Duvnjak, znanstveni savjetnik u trajnom izboru
Dr. sc. Ivica Liović, znanstveni savjetnik u trajnom izboru
Dr. sc. Daniela Horvat, znanstvena savjetnica
Dr. sc. Gordana Šimić, viša znanstvena suradnica
Prof. dr. sc. Ines Banjari, redovita profesorica

Izvor financiranja projekta
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. u okviru Programskog ugovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja

Iznos financiranja projekta
36.530,00 eura

Sažetak projekta na hrvatskom
SOYNUT projektni prijedlog nastao je kao odgovor na zahtjeve tržišta za povećanjem nutritivne vrijednosti hrane. Glavni cilj mu je evaluacija germplazme soje prema nutritivnoj kakvoći zrna u ovisnosti o vremenskim uvjetima. Metodologija istraživanja uključuje konvencionalni uzgoj soje tijekom trogodišnjeg poljskog pokusa i suvremene analitičke metode fenotipizacije nutritivne kakvoće zrna (sadržaj bjelančevina, pojedinačnih aminokiselina, ulja i pojedinačnih masnih kiselina) za maksimalno 55 genotipova soje. U realizaciju projekta uključene su znanstvenice i znanstvenici s Poljoprivrednog instituta Osijek i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, čineći interdisciplinarni istraživački tim.
Glavni rezultat projekta bit će izgradnja platforme u svrhu poboljšanja nutritivne vrijednosti hrane u uvjetima klimatskih promjena. Platformu čine dvije cjeline: 1) razvoj kultivara soje posebno pogodnih za namjensku uporabu kao sirovine u prehrambenoj industriji i proizvodnji stočne hrane, te 2) povećanje svijesti opće populacije o nutritivnoj vrijednosti soje kao namirnice i sirovine. Kroz planirane projektne aktivnosti formirat će se baza podataka istraživanih svojstava, procjeniti njihova stabilnost i napraviti evaluacija raspoložive germplazme soje za izbor parentalnih komponenti u oplemenjivačkom procesu s ciljem stvaranja nutritivno superiornih kultivara. Promocijom zdravstvene koristi konzumacije soje dat će se doprinos povećanju svijesti opće populacije o njenoj nutritivnoj vrijednosti. Također, projektom će se intenzivirati interdisciplinarni znanstveno-istraživački i stručni rad uporabom postojećih infrastrukturnih kapaciteta Poljoprivrednog instituta Osijek i osigurati razvoj i jačanje znanstvenog kadra Poljoprivrednog instituta Osijek.

Sažetak projekta na engleskom
The SOYNUT project proposal was created in response to market demands for increasing the nutritive value of food. The main project goal is soybean germplasm’s nutritive grain quality evaluation in changing weather conditions. The research methodology includes conventional soybean cultivation during a three-year field experiment and modern analytical methods of phenotyping grain nutritive quality (grain protein content, individual amino acids, grain oil content and individual fatty acids) for a maximum of 55 soybean genotypes. The SOYNUT project members are scientists from the Agricultural Institute Osijek and the Faculty of Food Technology Osijek, making an interdisciplinary research team.
The main project result will be the construction of a platform for improving the nutritive value of food under climate change. The platform will consist of two parts: 1) the development of soybean cultivars particularly suitable for specific use as raw materials in the food industry and animal feed production, and 2) increasing the general population’s awareness of the nutritive value of soybeans as a food and raw material. Planned project activities will result in a database of researched grain properties. The stability of investigated grain properties will be assessed and the available soybean germplasm will be evaluated to select parental components for breeding nutritively superior cultivars. By promoting the health benefits of soy consumption, a contribution will be made to increasing the general population’s awareness of its nutritive value. Furthermore, the project will intensify interdisciplinary scientific research and professional work with the existing infrastructure capacities of the Agricultural Institute Osijek and ensure the development and strengthening of its scientific staff.

Ciljevi projekta na hrvatskom
Glavni cilj projekta SOYNUT je evaluacija germplazme soje prema svojstvima nutritivne kakvoće zrna u ovisnosti o uvjetima okoline, a ostvarit će se:
– utvrđivanjem genetske varijabilnosti sadržaja bjelančevina u zrnu maksimalno 55 genotipova soje,
– utvrđivanjem genetske varijabilnosti sadržaja pojedinačnih aminokiselina u zrnu maksimalno 55 genotipova soje,
– utvrđivanjem genetske varijabilnosti sadržaja ulja u zrnu maksimalno 55 genotipova soje,
– utvrđivanjem genetske varijabilnosti sadržaja pojedinačnih masnih kiselina u zrnu maksimalno 55 genotipova soje,
– utvrđivanjem stabilnosti istraživanih svojstava ovisno o uvjetima okoline.
Dodatni ciljevi uključuju:
– povećanje svijesti opće populacije o nutritivnoj vrijednosti i zdravstvenim koristima konzumacije soje,
– unaprjeđenje analitike biljnog materijala i racionalnije iskorištenje istraživačke opreme, odnosno unaprjeđenje znanstvenih spoznaja u području okolišno prihvatljive proizvodnje kvalitetne i sigurne hrane s postojećim infrastrukturnim kapacitetom Poljoprivrednog instituta Osijek,
– uspostavljanje interdisciplinarne istraživačke grupe kroz suradnju znanstvenika s različitih odjela Poljoprivrednog instituta Osijek i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek,
– razvoj i jačanje ljudskih potencijala za znanstveni rad.

Ciljevi projekta na engleskom
The main SOYNUT project goal is soybean germplasm’s nutritive grain quality evaluation in changing weather conditions. The goal will be achieved by:
– determining the genetic variability of grain protein content for a maximum of 55 soybean genotypes,
– determining the genetic variability of individual amino acids in the grain for a maximum of 55 soybean genotypes,
– determining the genetic variability of grain oil content for a maximum of 55 soybean genotypes,
– determining the genetic variability of individual fatty acids in the grain for a maximum of 55 soybean genotypes,
– determining the stability of the investigated grain properties in changing environmental conditions.
Additional objectives include:
– increasing the general population’s awareness of the nutritive value and health benefits of soybean consumption,
– improvement of the analysis of plant material and rationalisation of research equipment, i.e. improvement of scientific knowledge in the field of environmentally acceptable production of quality and safe food with the existing infrastructure capacity of the Agricultural Institute Osijek,
– the establishment of an interdisciplinary research group through the cooperation of scientists from different departments of the Agricultural Institute Osijek and the Faculty of Food Technology Osijek,
– development and strengthening of human resources for scientific work.