Ravnatelj Poljoprivrednog instituta Osijek organizira i vodi cjelokupan rad i poslovanje Instituta. Izabire ga i imenuje Upravno vijeće Instituta na temelju javnog natječaja.

Ravnatelj izvršava odluke Upravnog vijeća, imenuje i razrješava predstojnike i rukovoditelje, predlaže unutarnje ustrojstvo Instituta, predlaže opće akte Instituta Upravnom vijeću, provodi opće akte Instituta i donosi upute u vezi s provođenjem općih akata,  podnosi Upravnom vijeću izvještaj o godišnjem obračunu, daje Upravnom vijeću prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenih u skladu sa zakonom, odlučuje o pravima iz radnog odnosa u prvom stupnju, predstavlja i zastupa Institut, odgovara za zakonitost rada, predlaže raspodjelu dobiti, zastupa Institut  u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, daje pisanu punomoć drugim osobama da zastupaju Institut  u pravnom prometu, određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije, daje suglasnost za prijavu na natječaj za projekte, obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim općim aktima Instituta.

Ravnatelj Instituta je dr. sc. Zvonimir Zdunić koji je prvi puta izabran za ravnatelja Poljoprivrednog instituta Osijek odlukom Upravnog vijeća od 10.8.2009. godine. Na dužnost ravnatelja stupio je 1.10.2009. godine, na mandatno razdoblje od četiri godine. Odlukom Upravnog vijeća Instituta od 2.8.2013. godine ponovo je izabran za ravnatelja Poljoprivrednog instituta Osijek te je stupio na dužnost 1.10.2013. godine na novo mandatno razdoblje od četiri godine. Dr. sc. Zvonimir Zdunić je treći puta izabran za ravnatelja Instituta Odlukom Upravnog vijeća od 7.7.2017. godine na mandatno razdoblje u trajanju od četiri godine, a na dužnost ravnatelja stupio je 1.10.2017. godine. Dana 14.6.2021. godine Upravno vijeće je donijelo Odluku kojom se dr. sc. Zvonimir Zdunić izabire za ravnatelja Instituta te je dr. sc. Zvonimir Zdunić stupio na dužnost ravnatelja Instituta 1.10.2021. godine na novo mandatno razdoblje od četiri godine.

Dr. sc. Zvonimir Zdunić rođen je 15.03.1970. godine u Osijeku gdje je završio osnovnu školu i matematičku gimnaziju. Godine 1994. završio je Poljoprivredni fakultet Osijek s prosječnom ocjenom studija 4,64. Poslijediplomski studij završio je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je magistrirao 1998. i doktorirao 2001. godine s prosječnom ocjenom poslijediplomskog studija 5,0 i time postao u svojoj struci najmlađi doktor znanosti u Hrvatskoj. Postdoktorsku specijalizaciju iz područja oplemenjivanja i genetike kukuruza obavio je 2003. godine u Sjedinjenim Američkim Državama na Iowa State University, Department of Agronomy.

Kao najbolji student Poljoprivrednog fakulteta Osijek dobitnik je Rektorove nagrade za 1994. godinu. Kao izvrstan student dobitnik je i stipendije Ministarstva znanosti i tehnologije (za školsku godinu 1993./94.) te stipendije Ministarstva prosvjete, kulture i sporta (za školsku godinu 1992./93.).

Dr. sc. Zvonimir Zdunić zaposlen je na Poljoprivrednom institutu Osijek od 01.03.1995. godine na Odjelu za oplemenjivanje i genetiku kukuruza. Aktivno je radio na programu Ministarstva znanosti i tehnologije „Oplemenjivanje poljoprivrednih kultura u Slavoniji” i temi „Stvaranje populacija, linija i hibrida kukuruza”. Od 2002. do 2006. godine bio je suradnik na projektu „Stvaranje i poboljšavanje populacija, linija i hibrida kukuruza”. Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 2. siječnja 2007. godine imenovan je voditeljem znanstvenog projekta „Identifikacija megaokolina u oplemenjivanju kukuruza”. Sve dosadašnje izbore u stručna i znanstvena zvanja i na radna mjesta prošao je sa znatno većim brojem bodova od potrebnih te je od 2017. godine u zvanju znanstveni savjetnik u trajnom izboru, a od 2019. godine je  izabran u znanstveno nastavno zvanje redoviti profesor.

Do sada je objavio više od 90 znanstvenih radova. Tijekom rada na Institutu sudjelovao je na više znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu (Finska, Mađarska, Grčka, Nizozemska, Rumunjska, Turska i dr.). U programima oplemenjivanja i genetike kukuruza stvorio je kao koautor više od 50 komercijalnih hibrida kukuruza registriranih u zemlji i inozemstvu.

Od 1.4.2006. do 30.9.2009. godine obnašao je dužnost pomoćnika ravnatelja za međunarodnu suradnju gdje je uspostavio niz komercijalno uspješnih poslovnih suradnji sa zemljama Europske unije (Mađarska, Belgija, Slovačka, Slovenija), zemljama regije (Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Makedonija) te zemljama Azije (Turska, Iran, Kazahstan).

Dr. sc. Zvonimir Zdunić najmlađi je i tek četvrti po redu ravnatelj Poljoprivrednog instituta Osijek nakon II. svjetskog rata.

 

Ravnatelj:

Prof. dr.sc. Zvonimir Zdunić, EMBA
znanstveni savjetnik u trajnom izboru
Tel: 031 / 515 – 501
mail: zvonimir.zdunic@poljinos.hr
Bibliografija: bib.irb.hr