U sklopu Službe općih poslova nalaze se Knjižnica i Arhiva Instituta. Organizacijski Službi po Statutu pripada i ravnatelj Instituta.

Službu općih poslova čini 13 djelatnika od kojih je: 1 doktor znanosti, 4 djelatnika VSS, 1 djelatnik VŠS, 6 djelatnika SSS i 1 NKV djelatnik.

Ravnatelj Instituta i rukovoditelj službe I. vrste financiraju se iz sredstava Državnog proračuna, a ostali djelatnici iz vlastitih prihoda Instituta.

Osnovna zadaća Službe je obavljanje pravnih, općih, administrativnih, tehničkih i svih drugih općih poslova za potrebe Instituta, ministarstava, državnih i drugih institucija. U Službi se obavljaju poslovi izrade nacrta Statuta, Pravilnika i drugih općih akata te prijedloga ugovora i drugih dokumenata koji su značajni za uređivanje pojedinih pitanja u vezi s djelatnošću Instituta. Služba općih poslova brine o rješavanju imovinsko pravnih poslova, prati zakonske propise, daje pravna mišljenja i tumačenja propisa, izrađuje i podnosi prijave za upis u sudski registar i druge registre i upisnike, surađuje s ostalim zaposlenicima i znanstvenicima u organiziranju stručnih i općih poslova vezanih uz program trajne znanstvenoistraživačke djelatnosti Instituta, vodi zapisnike na sjednicama Znanstvenog i Upravnog vijeća Instituta, vodi brigu o zakonskoj regulativi i provedbi postupaka javne nabave, vodi  kadrovsku evidenciju i obavlja administrativne kadrovske poslove, vodi urudžbeni zapisnik i obavlja poslove u vezi sa zaprimanjem, slanjem i evidencijom pošte, vodi evidenciju putnih računa, te dostavlja statističke podatke i druge izvještaje u vezi sa zaposlenicima. Služba općih poslova kontrolira i nadzire primjenu propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, te čuvanja i pohrane arhivske građe Instituta. Također, zadaća Službe općih poslova je briga o razvoju i ispravnosti rada informatičkog sustava ustanove: upravljanju i održavanju mrežnih poslužitelja, pružanju aplikativne i sistem inženjerske podrške korisnicima kroz segmente poslovno proizvodnog procesa te prezentacija Instituta na mrežnoj stranici.

Osnovni cilj rada Knjižnice je informacijska podrška znanstvenoistraživačkom radu naših korisnika, prvenstveno djelatnika Instituta.


Rukovoditelj službe


Djelatnici službe


Ana Komar, mag. iur.

stručni suradnik

Tel: 031 / 515 - 503
mail: ana.komar@poljinos.hr

Vesna Lalić

administrativni referent

Tel: 031 / 515 - 502
mail: vesna.lalic@poljinos.hr

Marija Conjar

administrativni referent za radne odnose

Tel: 031 / 515 - 506
mail: marija.conjar@poljinos.hr

Ivan Biloš

tehnički suradnik

Tel: 031 / 515 - 591
mail: ivan.bilos@poljinos.hr

Mladen Krušarovski, bacc.ing.el.

viši tehničar - sistem inženjer

Tel: 031 / 515 - 566
mail: mladen.krusarovski@poljinos.hr

Ivana Brkić

administrativni referent za radne odnose

Tel: 031 / 515 - 504
mail: ivana.brkic@poljinos.hr

Tatjana Totić, mag.iur.

stručni suradnik

Tel: 031 / 515 - 503
mail: tatjana.totic@poljinos.hr

Maja Biloš

administrativni referent

Tel: 031 / 515 - 502
mail: maja.bilos@poljinos.hr