Upravno vijeće ima pet članova. Predsjednika i dva člana imenuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, jednog člana Znanstveno vijeće Instituta, a jednog člana imenuje radničko vijeće odnosno zaposlenici Instituta.

Institutom upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće donosi Statut i druge akte, proračun, program rada i razvoja Instituta čije izvršavanja i nadzire, imenuje i razrješava ravnatelja, odlučuje o godišnjem obračunu i raspodjeli dobiti, predlaže osnivaču promjenu djelatnosti, donosi odluku o osnivanju ustrojbenih jedinica, daje suglasnost ravnatelju za zaključivanje i potpisivanje ugovora, donosi pojedinačne odluke u svezi radnih odnosa kao tijelo drugog stupnja,  daje osnivaču, ravnatelju i Znanstvenom vijeću prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom Instituta, odlučuje o pitanjima koja Statutom ili drugim općim aktom nisu stavljena u nadležnost drugih tijela Instituta.

 

Članovi upravnog vijeća:

  1. prof. dr. sc. Vlado Guberac
  2. izv. prof. dr. sc. Drago Šubarić
  3. Mia Horvat
  4. dr. sc. Antun Jambrović
  5. Mate Grgić mag.oec.

 

Dokumenti