Puni naziv projekta na hrvatskom
Prediktivno modeliranje agronomskih svojstava kukuruza uporabom modernih tehnika

Puni naziv projekta na engleskom
Predictive modelling of agronomic traits in maize using modern technologies

Akronim projekta
MASK

Voditelj projekta
Dr. sc. Andrija Brkić

Članovi/ce projektnog tima
Dr. sc. Antun Jambrović
Prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić
Dr. sc. Tatjana Ledenčan
Dr. sc. Josip Brkić
Dr. sc. Maja Mazur
Dr. sc. Vlatko Galić
Miroslav Salaić, dipl. ing.

Izvor financiranja projekta
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. u okviru Programskog ugovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja

Iznos financiranja projekta
52.500,00 eur

Sažetak projekta na hrvatskom
Kukuruz je jedan od najznačajnijih ratarskih usjeva na svijetu. Oplemenjivanje kukuruza zasnovano na korištenju najnovijih znanstvenih spoznaja važna je dugoročna strategija za uspješnu proizvodnju kukuruza uslijed aktualnih klimatskih promjena. Poboljšanje učinkovitosti korištenja dušika u oplemenjivačkoj germplazmi kukuruza predstavlja vrijednu opciju u proizvodnim regijama u kojima se uzgaja kukuruz. Ciljevi ovoga projekta su utvrditi kombinacijske sposobnosti za prinos i učinkovitost korištenja dušika, izraditi statističke modele za predviđanje, istražiti varijabilnost hiperspektralnih očitanja i vegetativnih indeksa između genotipova i tretmana te izraditi kompleksni model za predviđanje korištenjem SNP podataka, rezultata pokusa te odabranih parametara fenotipizacije. Predviđeni doprinos ovoga projekta uključivao bi objavljivanje barem tri znanstvena rada u relevantnim časopisima, barem jednu knjigu za popularizaciju znanosti, priručnik projekta, integraciju rezultata u oplemenjivačke programe, odnosno razvoj novih kultivara te edukaciju novih kadrova na institutu.

Sažetak projekta na engleskom
Maize is one of the most significant crops in the world. Utilizing the latest scientific knowledge in maize breeding is an important long-term strategy for successful maize production amid current climate changes. Improving nitrogen use efficiency in maize breeding germplasm represents a valuable option in maize production regions. The objectives of this project are to determine the combining abilities for yield and nitrogen use efficiency, develop statistical models for prediction, explore variability of hyperspectral readings and vegetative indices among genotypes and treatments, and create a comprehensive prediction model using SNP data, trial results, and selected phenotyping parameters. The anticipated contributions of this project would include the publication of at least three scientific papers in relevant journals, at least one popular science book, a project handbook, integration of results into breeding programs, i.e., development of new cultivars, and training of new staff at the institute.

Ciljevi projekta na hrvatskom
Cilj ovog projekta je proširiti spoznaje o fenotipskim svojstvima koja bi mogla pridonijeti boljem razumijevanju učinkovitosti korištenja dušika te procijeniti resurs visoke vrijednosti Poljoprivrednog instituta Osijek (genotipizirana kolekcija oplemenjivačke germplazme).

1) Utvrditi opće i posebne kombinacijske sposobnosti oplemenjivačkih linija za prinos zrna i učinkovitost korištenja dušika križanjem s dva testera te postavljanjemn pokusa s tri razine dušika

2) Izraditi statističke modele za predviđanje prinosa i učinkovitosti korištenja dušika korištenjem rezultata pokusa i podataka guste genotipizacije

3) Istražiti varijabilnost fenotipskih parametara između genotipova i tretmana

4) Izraditi kompleksni model za predviđanje prinosa i učinkovitosti korištenja dušika korištenjem SNP podataka, rezultata pokusa, hiperspektralnih parametara i vegetativnih indeksa te ga usporediti s modelima iz literature.

Ciljevi projekta na engleskom
The aim of this project is to expand knowledge about phenotypic traits that could contribute to a better understanding of nitrogen use efficiency and to assess the high-value resource of the Agricultural Institute in Osijek (genotyped collection of breeding germplasm).

1) Determine the general and specific combining abilities of inbred lines for grain yield and nitrogen use efficiency by crossing with two testers and conducting experiments with three nitrogen levels.

2) Develop statistical models to predict yield and nitrogen use efficiency using experiment results and dense genotyping data.

3) Investigate the variability of phenotypic parameters among genotypes and treatments.

4) Develop a comprehensive model to predict yield and nitrogen use efficiency using SNP data, experiment results, hyperspectral parameters, and vegetative indices, and compare it with models from the literature.