Znanstveno vijeće Instituta je znanstveno i stručno tijelo Instituta, a čine ga znanstvenici u znanstvenim zvanjima, svi odgovorni nositelji  programa i tema trajne znanstvene djelatnosti te predstavnici suradnika i znanstvenih novaka izabranih u zvanje asistenta i višeg asistenta. Predstavnici suradnika i znanstvenih novaka biraju se u Znanstveno vijeće na sjednicama koje saziva predsjednik vijeća, tako da se na svakih do pet istraživača izabranih u odgovarajuće zvanje bira po jedan predstavnik. Znanstveno vijeće bira predsjednika iz redova svojih članova. Mandat predsjednika Znanstvenog vijeća traje dvije godine, a ista osoba može biti birana za predsjednika Znanstvenog vijeće dva mandata (četiri godine).

Znanstveno vijeće utvrđuje i provodi znanstvenu politiku Instituta te znanstvene djelatnosti na Institutu, raspravlja i odlučuje o znanstvenim i stručnim pitanjima, provodi postupke izbora za znanstvena, suradnička i stručna zvanja i znanstvena radna mjesta, te imenuje Povjerenstvo za provođenje izbora, imenuje i razrješava člana Upravnog vijeća Instituta u skladu sa Statutom, predlaže raspisivanje natječaja za znanstvenike i suradnike, predlaže Upravnom vijeću kandidate za Natječajni odbor za izbor ravnatelja Instituta, daje Upravnom vijeću Instituta prethodno mišljenje o donošenju Statuta, razmatra prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta Instituta, razmatra prijedlog Pravilnika o radu Instituta, predlaže Upravnom vijeću Pravilnik o uvjetima i načinu izbora na znanstvena, stručna i suradnička radna mjesta, donosi Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća, raspravlja o prijemu, izobrazbi i usavršavanju znanstvenog podmlatka, podnosi ravnatelju prijedlog suglasnosti za prijavu projekata na natječaj, predlaže i raspravlja o opravdanosti nabave znanstvene opreme, obavlja i druge poslove koji proizlaze iz zakona, općih akata Instituta ili koje mu povjeri Upravno vijeće Instituta.

Članovi Znanstvenog vijeća:

 1. Dr. sc. Marko Josipović, predsjednik Znanstvenog vijeća
 2. Dr. sc. Zvonimir Zdunić
 3. Dr. sc. Georg Drezner
 4. Dr. sc. Alojzije Lalić
 5. Dr. sc. Tatjana Ledenčan
 6. Dr. sc. Sonja Grljušić
 7. Dr. sc. Aleksandra Sudarić
 8. Dr. sc. Anto Mijić
 9. Dr. sc. Ivica Liović
 10. Dr. sc. Tomislav Duvnjak
 11. Dr. sc. Antun Jambrović
 12. Dr. sc. Domagoj Šimić
 13. Dr. sc. Daniela Horvat
 14. Dr. sc. Dario Novoselović
 15. Dr. sc. Marijana Tucak
 16. Dr. sc. Tihomir Čupić
 17. Dr. sc. Luka Andrić
 18. Dr. sc. Branimir Šimić
 19. Dr. sc. Gordana Šimić
 20. Dr. sc. Valentina Španić
 21. Dr. sc. Krešimir Dvojković
 22. Dr. sc. Josip Brkić
 23. Dr. sc. Marija Viljevac Vuletić
 24. Dr. sc. Andrija Brkić
 25. Dr. sc. Ivan Abičić
 26. Dr. sc. Hrvoje Plavšić
 27. Dr. sc. Goran Krizmanić
 28. Dr. sc. Ivica Beraković
 29. Dr. sc. Ines Mihaljević
 30. Dr. sc. Maja Matoša Kočar
 31. Dr. sc. Maja Mazur
 32. Dr. sc. Vesna Tomaš
 33. Dr. sc. Vlatko Galić
 34. Dr. sc. Antonela Markulj Kulundžić
 35. Dr. sc. Krunoslav Dugalić
 36. Dr. sc. Ivana Plavšin
 37. Lovro Vukadinović