Znanstveno vijeće Instituta je znanstveno i stručno tijelo Instituta, a čine ga znanstvenici u znanstvenim zvanjima, svi odgovorni nositelji  programa i tema trajne znanstvene djelatnosti, predstavnici suradnika i znanstvenih novaka izabranih u zvanje asistenta i višeg asistenta. Predstavnici suradnika i znanstvenih novaka biraju se u Znanstveno vijeće na sjednicama koje saziva predsjednik vijeća, tako da se na svakih do pet istraživača izabranih u odgovarajuće zvanje bira po jedan predstavnik. Znanstveno vijeće bira predsjednika iz redova svojih članova. Mandat predsjednika Znanstvenog vijeća traje dvije godine, a ista osoba može biti birana za predsjednika Znanstvenog vijeće dva mandata (četiri godine).

Znanstveno vijeće utvrđuje i provodi znanstvenu politiku Instituta te znanstvene djelatnosti na Institutu, raspravlja i odlučuje o znanstvenim i stručnim pitanjima, provodi postupke izbora za znanstvena, suradnička i stručna zvanja i znanstvena radna mjesta, te imenuje Povjerenstvo za provođenje izbora, imenuje i razrješava člana Upravnog vijeća Instituta u skladu sa Statutom, predlaže raspisivanje natječaja za znanstvenike i suradnike, predlaže Upravnom vijeću kandidate za Natječajni odbor za izbor ravnatelja Instituta, daje Upravnom vijeću Instituta prethodno mišljenje o donošenju Statuta, razmatra prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta Instituta, razmatra prijedlog Pravilnika o radu Instituta, predlaže Upravnom vijeću Pravilnik o uvjetima i načinu izbora na znanstvena, stručna i suradnička radna mjesta, donosi Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća, raspravlja o prijemu, izobrazbi i usavršavanju znanstvenog podmlatka, podnosi ravnatelju prijedlog suglasnosti za prijavu projekata na natječaj, predlaže i raspravlja o opravdanosti nabavke znanstvene opreme, obavlja i druge poslove koji proizlaze iz zakona, općih akata Instituta ili koje mu povjeri Upravno vijeće Instituta.

 

Članovi Znanstvenog vijeća Poljoprivrednog instituta Osijek:

predsjednica Znanstvenog vijeća

 1. dr. sc. Tihomir Čupić, ZSV-T
 2. dr. sc. Zvonimir Zdunić, ZSV
 3. dr. sc. Ivan Brkić, ZSV
 4. dr. sc. Georg Drezner, ZSV-T
 5. dr. sc. Tatjana Ledenčan, ZSV
 6. dr. sc. Ines Mihaljević, ZS
 7. dr. sc. Alojzije Lalić, ZSV-T
 8. dr. sc. Sonja Grljušić, ZSV
 9. dr. sc. Aleksandra Sudarić, ZSV-T
 10. dr. sc. Anto Mijić, ZSV
 11. dr. sc. Ivica Liović, ZSV
 12. dr. sc. Tomislav Duvnjak, ZSV
 13. dr. sc. Antun Jambrović, ZSV
 14. dr. sc. Domagoj Šimić, ZSV
 15. dr. sc. Daniela Horvat, ZSV
 16. dr. sc. Dario Novoselović, ZSV
 17. dr. sc. Marijana Tucak, ZSV
 18. dr. sc. Tihomir Čupić, ZSV
 19. dr. sc. Marko Josipović, ZSV
 20. dr. sc. Vinko Duvnjak, ZSV
 21. dr. sc. Luka Andrić, ZSV
 22. dr. sc. Branimir Šimić, ZSV
 23. dr. sc. Gordana Šimić, ZSV
 24. dr. sc. Valentina Španić, ZSV
 25. dr. sc. Krešimir Dvojković, ZSV
 26. dr. sc. Josip Brkić, ZS
 27. dr. sc. Marija Viljevac Vuletić, ZS
 28. dr. sc. Andrija Brkić, ZS
 29. dr. sc. Ivan Abičić, ZS
 30. dr. sc. Hrvoje Plavšić, ZS
 31. dr. sc. Goran Krizmanić, ZS
 32. Marko Ivić, mag. educ. chem., AS – predstavnik znanstvenih novaka
 33. dr. sc. Ivica Beraković, ZS
 34. dr. sc. Maja Matoša Kočar, ZS
 35. dr. sc. Maja Mazur, ZS
 36. dr. sc. Vesna Tomaš, ZS