Puni naziv projekta na hrvatskom
Uloga genetske specifičnosti, biljnih regulatora rasta i biostimulatora na povećanje otpornosti abiotskog i biotskog stresa, uroda i kvalitete ploda višnje

Puni naziv projekta na engleskom
The role of genetic specificity, plant growth regulators, and biostimulants in increasing the resistance to abiotic and biotic stress, yield, and quality of sour cherry fruit

Akronim projekta
GIBB-VI

Voditelj projekta
Dr.sc. Ines Mihaljević

Članovi/ce projektnog tima
Dr.sc Vesna Tomaš
Dr.sc. Krunoslav Dugalić
mag.ing. Dominik Vuković

Izvor financiranja projekta
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. u okviru Programskog ugovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja

Iznos financiranja projekta
42.000,00 eur

Sažetak projekta na hrvatskom
U proizvodnji višanja u Republici Hrvatskoj najzastupljenija je ‘Oblačinska’ višnja čije je podrijetlo nepoznato zbog nekontrolirane razmjene njezinog reprodukcijskog sadnog materijala na regionalnom području. Ovakva situacija dovela je do pojave različitih genotipova u voćnjacima i heterogenosti unutar „iste“ vrste s različitim fenotipskim karakteristikama stabala. Rješenje ovog problema bilo je u nužnoj selekciji unutar populacije ‘Oblačinske’ višnje kao i uvođenje novih sorti koje bi zadovoljile tržišne potrebe. Prirod višanja u RH je izuzetno nizak i zbog toga proizvodnja nije konkurentna i profitabilna. Velik utjecaj na prirod ima prisutnost patogena u voćnjacima uslijed povlačenja velikog broja sredstava za zaštitu bilja s tržišta te prelaska na ekološke mjere zaštite kao i abiotski stres koji je sve prisutniji zbog klimatskih promjena. Iz tih razloga potrebno je pronaći rješenja kako bi se prirod povećao. Budući da promjena i preporuka sortimetna nije moguća bez višegodišnjh ispitivanja najvažnijih agronomskih svojstava i otpornosti voćaka na okolišni stres, ovim projektnim istraživanjem obuhvatit će se nove sorte višanja, kako bi se došlo do spoznaja o vrijednosti novog sortimenta višnje u proizvodnim uvjetima istočne Slavonije. U skladu s ekološki prihvatljivim trendovima, upotreba biljnih regulatora rasta, biostimulatora, te mikrobioloških preparata je jedno od mogućih rješenja problema abiotskog i biotskog stresa, te visine i kvalitete uroda višnje. Istraživanje o primjeni ekološki prihvatljivih metoda uzgoja predstavlja ključan korak prema unaprjeđenju proizvodnje višanja, pružajući temelje za održivu i profitabilnu proizvodnju višanja u budućnosti. Projektno istraživanje usmjereno na proučavanje novih sorti višanja u proizvodnim uvjetima istočne Slavonije pružit će nove spoznaje o prilagodljivosti novih sorti višanja na lokalne uvjete, otpornosti na bolesti i štetočine, kao i njihov potencijal za visoki prirod i kvalitetu.

Sažetak projekta na engleskom
Sour cherry production in the Republic of Croatia predominantly relies on the ‘Oblačinska’ variety, whose origin is unknown due to the uncontrolled exchange of its reproductive material accros the regions. This situation has led to the appearance of different genotypes in orchards and heterogeneity within the “same” species with different phenotypic characteristics of trees. However, sour cherry yields in Croatia remain notably low, making production non-competitive and unprofitable. The presence of pathogens in orchards, resulting from the withdrawal of a large number of plant protection products from the market and the transition to ecological protection measures, as well as the increasing occurrence of abiotic stress events due to climate change, has a significant impact on the low yield. The solution of this problem are the selection within the population of ‘Oblačinska’ as well as the introduction of new varieties to meet market demands. In order to recommend and introduce new varieties of sour cherries, it is necessary to carry out research on their key agronomic properties and resistance to environmental stresses. Therefore it is necessary to gain insights into the value and suitability of the new assortment under the agroecolocial conditions of Eastern Slavonia. In line with environmentally sustainable trends, the utilization of plant growth regulators, biostimulants, and microbiological preparations represents one of the possible solutions to address the issues of abiotic and biotic stress, as well as to enhance fruit quality. Research on the application of ecologically acceptable growing methods represents a key step towards the improvement of fruit growing, providing the foundations for sustainable and profitable sour cherry production in the future. The project will provide new insights into the adaptability of new cherry varieties to local conditions, their resistance to diseases and pests, as well as their potential for high yield and quality.

Ciljevi projekta na hrvatskom
Glavni cilj projekta je istraživanje pogodnosti različitog sortimenta višnje za intenzivnu proizvodnju sa ciljem održivosti proizvodnje voća u uvjetima globalnih klimatskih promjena
Dodatni ciljevi:
– Istražiti učinkovitost različitih kombinacija biljnih regulatora rasta, biostimulatora i gnojiva na oplodnju, zametanje i kakvoću ploda sa dugoročnim ciljem podizanja priroda višnje
– Utvrditi utjecaj klimatskih čimbenika na oplodnju, rodnost i kakvoću ploda
– Utvrditi razlike u kakvoći i bioaktivnim komponentama ploda ispitivanih sorti
– Utvrditi razlike u otpornosti pojedinih sorti na visoke temperature i sušu te ispitati – učinkovitost biostimulatora na smanjenje abiotskog stresa
– Ispitati učinkovitost biostimulatora u kombinaciji s mikrobiološkim fungicidima u poljskim uvjetima, na zdravstvenu ispravnost ploda te ocijeniti genetsku otpornost ispitivanih sorti višnje na osjetljivost prema bolesti
– Poboljšati znanstvenu aktivnosti objavom znanstvenih radova u časopisima
– Diseminirati rezultate istraživanja znanstvenoj i široj zajednici

Ciljevi projekta na engleskom
The primary objective is to investigate the advantages of various assortments of sour cherries for intensive production, aiming to sustain fruit production due the challenges of global climate change
Additional objectives:
– Research the efficacy of various combinations of plant growth regulators, biostimulants, and fertilizers on fertilization, fruit setting, and fruit quality
– Identify the impact of climate factors on fertilization, fertility, and fruit quality
– Determine diferences in the quality and bioactive components of fruit among the tested varieties
– Identify diferences in the resistance of individual varieties to high temperatures and drought, and assess the effectiveness of biostimulators in mitigating abiotic stress
– Conduct field tests to assess the efficacy of biostimulators combined with microbiological fungicides on fruit health, and evaluate the genetic resistance of tested sour cherry varieties to disease susceptibility
– Improve scientific activities by publishing scientific papers in journals
– Disseminate research findings to both the scientific community and the general public