Puni naziv projekta na hrvatskom
Inovativne strategije za ranu detekciju stresa i povećanje otpornosti kukuruza na niske temperature

Puni naziv projekta na engleskom
Innovative strategies for early stress detection and increasing maize tolerance to cold stress

Akronim projekta
CSI-Maize

Voditelj projekta
Maja Mazur

Članovi/ce projektnog tima
Maja Mazur
Antun Jambrović
Tatjana Ledenčan
Andrija Brkić
Vlatko Galić
Mirna Volenik
Lovro Vukadinović

Izvor financiranja projekta
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. u okviru Programskog ugovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja

Iznos financiranja projekta
47.250,00 eura

Sažetak projekta na hrvatskom
Učestale pojave ekstremnih meteoroloških uvjeta za vrijeme vegetacije predstavljaju izazov u oplemenjivanju i uzgoju kukuruza. Klimatske promjene dovode do potrebe pomicanja rokova sjetve ranije u proljeće što može rezultirati izloženošću kukuruza negativnim posljedicama uzrokovanim niskim temperaturama tijekom ili neposredno nakon sjetve, za vrijeme nicanja i u ranim fazama rasta. Zbog toga je neophodno ispitati otpornost kukuruza na stres uzrokovan niskim temperaturama što je od iznimne važnosti za postizanje visoke produktivnosti i bolje prilagodbe na vremenske prilike. Poseban je naglasak stavljen na utjecaj ranijeg (pripremnog) stresa i pamćenja na fiziološki odgovor biljaka na ponovljeni stres u ranim razvojnim fazama kao novi pristup u ispitivanju otpornosti na abiotski stres. Također, cilj projekta je i primjena modela temeljenih na strojnom učenju u detektiranju stresa izazvanog niskim temperaturama što je inovativan pristup u analizi setova podataka te je ovo jedan od prvih koraka u razvoju i implementaciji modela temeljenih na strojnom učenju u znanstveni i oplemenjivački rad na Poljoprivrednom institutu Osijek. Kako bi se ostvario postavljeni cilj, bit će provedeno istraživanje u kontroliranim uvjetima na inbred linijama kukuruza. Rezultati projekta dovest će do novih spoznaja o utjecaju niskih temperatura na rast i razvoj linija kukuruza tijekom ranih vegetativnih faza. Provedba projekta značajno će doprinijeti prepoznatljivosti i izvrsnosti Poljoprivrednog instituta Osijek te ojačati suradnju unutar Odjela za oplemenjivanje i genetiku kukuruza kroz jačanje ljudskih potencijala za znanstveni rad.

Sažetak projekta na engleskom
Frequent occurrences of extreme meteorological conditions during vegetation pose a challenge in maize breeding and cultivation. Climate change necessitates the shifting of planting dates earlier in the spring, which may expose maize to adverse effects caused by low temperatures during or shortly after planting, during germination, and in early growth stages. Therefore, it is essential to investigate maize tolerance to cold stress, which is crucial for achieving high productivity and better adaptation to weather conditions. Special emphasis is placed on the impact of earlier short (priming) stress and memory on the physiological response of plants to repeated stress in early developmental stages as a new approach to examining tolerance to abiotic stress. Additionally, the project aims to apply machine learning models in detecting stress caused by low temperatures, representing an innovative approach in analyzing datasets and represents one of the initial steps in developing and implementing machine learning models in scientific and breeding work at the Agricultural Institute Osijek. To achieve the set goal, research will be conducted under controlled conditions on inbred maize lines. The project results will lead to new insights into the impact of low temperatures on the growth and development of maize lines during early vegetative stages. Implementation of the project will significantly contribute to the recognition and excellence of the Agricultural Institute Osijek and strengthen collaboration within the Department of Maize Breeding and Genetics by enhancing human capacity for scientific work.

Ciljevi projekta na hrvatskom
Glavni cilj projekta je ispitivanje otpornosti linija kukuruza na stres uzrokovan niskim temperaturama, s posebnim naglaskom na utjecaj ranijeg (pripremnog) stresa i pamćenja na fiziološki odgovor biljaka na ponovljeni stres u ranim razvojnim fazama te primjena modela temeljenih na strojnom učenju u detektiranju stresa izazvanog niskim temperaturama.
Dodatni ciljevi uključuju uspostavu istraživačkog tima i usavršavanje članova te diseminaciju rezultata istraživanja kroz objavu 3 znanstvena rada A1 kategorije indeksirana u WoS bazi te izlaganja na međunarodnim konferencijama.

Ciljevi projekta na engleskom
The main objective of the project is to investigate tolerance of maize lines to cold stress, with a particular emphasis on the impact of earlier short (priming) stress and memory on the physiological response of plants to repeated stress in early developmental stages, as well as the application of machine learning models in detecting stress caused by low temperatures.
Additional objectives include establishing a research team and enhancing the skills of its members, as well as disseminating research results through the publication of 3 scientific papers categorized as A1 and indexed in the WoS database, along with presentations at international conferences.