Puni naziv projekta na hrvatskom
Utjecaj kombiniranog abiotičkog stresa i klimatskih oscilacija na proizvodnju i kvalitetu sjemena

Puni naziv projekta na engleskom
Influence of combined abiotic stresses and climatic oscillations on production and quality of seed

Akronim projekta
KASKO PRO SJEME

Voditelj projekta
Dr.sc. Sonja Grljušić, znanstveni savjetnik u trajnom izboru

Članovi/ce projektnog tima
1. Dr.sc. Luka Andrić, znanstveni savjetnik, PIO
2. Prof.dr.sc. Zvonimir Zdunić, EMBA, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, PIO
3. Dr.sc. Hrvoje Plavšić, znanstveni suradnik, PIO
4. Dr.sc. Branimir Šimić, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, PIO
5. Nikolina Šimić, dipl.ing.agr., PIO
6. Izv.prof.dr.sc. Dejan Agić, izv.prof., Fakultet agrobiotehničkih znanosti J.J. Strossmayera Osijek

Izvor financiranja projekta
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. u okviru Programskog ugovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja

Iznos financiranja projekta
42.000,00 EUR

Sažetak projekta na hrvatskom
Pojava ekstrema uslijed klimatskih oscilacija tijekom proizvodnje sjemena ratarskih kultura i negativan učinak koji klimatske promjene imaju na prinos i kvalitetu dobivenog sjemena naglašavaju potrebu iznalaženja adekvatnih rješenja i razvoja unaprijeđenih sustava proizvodnje visoko kvalitetnog sjemena u novonastalim uvjetima. Stoga je opći cilj projekta stjecanje novih znanja o utjecaju kombiniranog abiotičkog stresa i klimatskih oscilacija na proizvodnju i kvalitetu sjemena te ispitivanje/uvođenje novih tehnika i metoda predsjetvenog tretmana i proizvodnje sjemena sa svrhom prilagodbe/smanjenja negativnih učinaka klimatskih promjena. Specifični ciljevi projekta uključuju (1) utvrđivanje reakcije kultivara sjemena domaćeg podrijetla na različite kombinacije abiotičkog stresa, varijante predsjetvenih tretmana i njihove interakcije, (2) identifikaciju kultivara i varijanti predsjetvenog tretmana za očekivane proizvodne uvjete, (3) definiciju optimalnih rješenja (kombinacije genotipa, predsjetvenih tretmana i okolina) za postizanje maksimalne dobiti, (4) objavu rezultata istraživanja javnosti kroz znanstvene i stručne publikacije te znanstvene skupove, (5) diseminaciju rezultata široj javnosti te (6) upoznavanje i uključivanje studentske populacije u izvedbu projekta.
Po izvedbi projeka očekuje se implementacija optimalnih rješenja za razvoj unaprijeđenih sustava sjemenske proizvodnje sa svhom povišenja uroda, prihoda i stabilnosti proizvodnje, kao i senzibilizacija šire javnosti o značaju i koristi uvođenja novih, okolišno prihvatljivih tehnologija u sustave proizvodnje.

Sažetak projekta na engleskom
Occurrence of extremes due to climatic oscillations during seed production of arable crops, and negative impact of climatic changes on yield and quality of produced seed highlight the need to find adequate solutions and to develop improved high-quality seed production systems under new conditions. Therefore, the overall objective of the project is to gain new knowledge about the influence of combined abiotic stresses and climatic oscillations on production and quality of seed, and to test/implement new techniques and methods of pre-sowing treatments and seed production in order to adapt to/mitigate the negative consequences of climatic changes. Specific objectives of the project include (1) analysis of domestic cultivars seed reaction to different abiotic stresses combinations, variants of pre-sowing treatments and their interactions, (2) identification of cultivars and pre-sowing treatments for anticipated production conditions, (3) definition of most advantageous solutions (combinations of genotypes, pre-sowing treatments and environments) to achieve maximum return, (4) publishing of research results in scientific and professional journals and congress proceedings, (5) dissemination of results to a wider public, and (6) introduction and involvement of student population in implementation phases of the project.
Upon project completion, implementation of optimal solutions for development of improved seed production systems to increase yields, incomes and production stability, as well as raised public awareness about importance and benefits of new, environmentally acceptable technologies implementation in production systems are expected.

Ciljevi projekta na hrvatskom
A) Opći cilj projekta: Stjecanje novih znanja o utjecaju kombiniranog abiotičkog stresa i klimatskih oscilacija na proizvodnju i kvalitetu sjemena te ispitivanje/uvođenje novih tehnika i metoda tretmana i proizvodnje sjemena sa svrhom prilagodbe/smanjenja negativnih učinaka klimatskih promjena na rast, razvoj, urod i kvalitetu sjemenske proizvodnje.
B) Specifični ciljevi projekta:
1. Utvrditi reakciju kultivara sjemena domaćeg podrijetla na različite kombinacije abiotičkog stresa (A), varijante predsjetvenih tretmana (B) i interakcije AxB u fazi klijanja i ranog rasta klijanaca;
2. Identificirati kultivare i varijante predsjetvenog tretmana za očekivane proizvodne uvjete i procijeniti njihov rast i razvoj u polju te utvrditi prinos i kvalitetu dobivenog sjemena;
3. Definirati optimalna rješenja (kombinacije genotipa, predsjetvenih tretmana i okolina) za postizanje maksimalne dobiti;
4. Objaviti rezultate istraživanja javnosti kroz znanstvene i stručne publikacije te znanstvene skupove;
5. Diseminirati rezultate široj javnosti, odnosno krajnjim korisnicima sjemena putem radionica/skupova;
6. Upoznati i uključiti studentsku populaciju u izvedbu projekta sa svrhom prikupljanja podataka za izradu zavšnih/diplomskih i doktorskog rada.

Ciljevi projekta na engleskom
A) Overall project objective:
Gaining new knowledge about the influence of combined abiotic stresses and climatic oscillations on the production and quality of seed, and testing/implementation of new techniques and methods of pre-sowing treatments and seed production in order to adapt to/mitigate the negative consequences of climatic changes on growth, development, yield and quality of seed crop production.
B) Specific project objectives:
1. To analyse domestic cultivars seed reaction to different abiotic stresses combinations (A), variants of pre-sowing treatments (B) and interactions AxB in the stages of germination and early seedling growth;
2. To identify cultivars and pre-sowing variants for anticipated production conditions;
3. To define most advantageous solutions (combinations of genotypes, pre-sowing treatments and environments) for achieving maximum return;
4. To publish research results in scientific and professional journals and congress proceedings;
5. To disseminate results to a wider public with particular regard to end-users of seed by workshops/meetings;
6. To introduce and involve student population into project implementation for gathering reliable empiric data for their final thesis/dissertation.