Puni naziv projekta na hrvatskom
Genotipska selekcija graška u okviru klimatskih promjena

Puni naziv projekta na engleskom
Genotypic selection of peas under climate change

Akronim projekta
GEGS

Voditelj projekta
Tihomir Čupić

Članovi/ce projektnog tima
Dr.sc. Marijana Tucak
Dr.sc. Goran Krizmanić
Dr. sc. Ivica Beraković
Branimir Tokić mag.ing.agr.
Dr. sc. Sanja Bježančević
Prof. dr. sc. Sonja Petrović – vanjski član
Prof. dr. sc. Aleksandar Simić – vanjski član

Izvor financiranja projekta
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. u okviru Programskog ugovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja

Iznos financiranja projekta
31.800,00 eur

Sažetak projekta na hrvatskom
Na poljoprivrednom institutu Osijek već dugi niz godina se provode programi oplemenjivanja graška za ishranu stoke. Dosadašnje oplemenjivanje se baziralo na stvaranju kultivara graška za zrno koji se sije u proljeće. Međutim zbog klimatskih promjena prinosi zrna graška osciliraju i sve su niži. Stoga je potrebno promijeniti pristup problemu i adekvatno odgovoriti kroz promjenu agrotehnike kao jednog od oblika na koji možemo utjecati. U cilju osiguranja ranije cvatnje biljaka graška u optimalnim uvjetima pri prosječnoj dnevnoj temperaturi od 25°C uz dovoljne količine vode za nalijevanje zrna. Stoga je potrebno promijeniti termin sjetve iz proljetne na jesensku. Novi princip agrotehnike otvara nove izazove u oplemenjivanju i zahtjeva stvaranje nove oplemenjivačke populacije i elitnih linija. Da zadržimo visoke prinose i kvalitetu zrna potrebno je izdvojiti materijale koji uz navedene karakteristike imaju i zadovoljavajuću otpornost na niske temperature i otpornost/tolerantnost na izmrzavanje. Stvaranje vrlo široke oplemenjivačke populacije koja će posjedovati tolerantnost/otpornost na izmrzavanje te tolerantnost na česte prekide faze mirovanja je prioritet. Za takvo oplemenjivanje potrebno je vršiti selekciju u kontroliranim uvjetima s čestim promjenama temperature i proučavati mehanizme odgovora na izmrzavanja. Primjena metode ubrzanog oplemenjivanja u kombinaciji s metodom jednog sjemena omogućuje primjenu i stvaranje novih alata u oplemenjivanju.

Sažetak projekta na engleskom
At the Agricultural Institute Osijek, pea breeding programs for livestock feeding have been carried out for many years. Previous breeding was based on the creation of pea cultivars for grain, which are sown in the spring. However, due to climate change, pea grain yields fluctuate and are getting lower. Therefore, it is necessary to change the approach to the problem and respond adequately through a change in agricultural technology as one of the forms that we can influence. In order to ensure early flowering of pea plants in optimal conditions at an average daily temperature of 25°C with sufficient amounts of water for pouring grains. Therefore, it is necessary to change the sowing date from spring to autumn. The new principle of agro-technics opens up new challenges in breeding and requires the creation of a new breeding population and elite lines. In order to maintain high yields and grain quality, it is necessary to select materials that, in addition to the above-mentioned characteristics, also have satisfactory resistance to low temperatures and resistance/tolerance to freezing. Creating a very broad breeding population that will have tolerance/resistance to freezing and tolerance to frequent interruptions of the dormancy phase is a priority. For such breeding, it is necessary to carry out selection under controlled conditions with frequent temperature changes and to study the mechanisms of response to freezing. The application of the method of accelerated breeding in combination with the method of one seed enables the application and creation of new tools in breeding.

Ciljevi projekta na hrvatskom

  • Razviti novi oplemenjivački program ozimog graška za zrno
  • Ojačati interakciju između temeljne i primijenjene znanosti i prenijeti istraživačke rezultate od laboratorija do polja

Ciljevi projekta na engleskom

  • Develop a new winter pea breeding program for grain
  • Strengthen the interaction between basic and applied science and transfer research results from the laboratory to the field