Puni naziv projekta na hrvatskom
Oplemenjivački razvoj germplazme lucerne i crvene djeteline prilagođene klimatskim promjenama

Puni naziv projekta na engleskom
Breeding development of alfalfa and red clover germplasm adapted to climate changes

Akronim projekta
ALFRED BREED

Voditelj projekta
Dr. sc. Marijana Tucak

Članovi/ce projektnog tima
Dr. sc. Tihomir Čupić – Poljoprivredni institut Osijek
Dr. sc. Goran Krizmanić – Poljoprivredni institut Osijek
Katarina Perić, mag. ing. agr. – Poljoprivredni institut Osijek
Dr. sc. Luka Andrić – Poljoprivredni institut Osijek
Doc. dr. sc. Marija Ravlić – Sveučilište J.J. Strossmayera, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Dr. sc. Vladimir Meglič – Poljoprivredni institut Slovenije, Slovenija

Izvor financiranja projekta
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. u okviru Programskog ugovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja

Iznos financiranja projekta
34.000,00 eur

Sažetak projekta na hrvatskom
Nastale klimatske promjene i sve učestalija pojava ekstremnih i/ili promjenjivih klimatskih uvjeta tijekom vegetacijskog razdoblja usjeva negativno utječe na prinos i kvalitetu poljoprivrednih kultura. Stoga je vrlo važno usmjeriti sadašnja i buduća istraživanja na stvaranje široko prilagodljivih sorti tolerantnih na što veći broj abiotskih stresova s ciljem ublažavanja negativnih posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama. Sposobnost oplemenjivača da odgovori na izazove nastale klimatskim promjenama uvelike ovisi o razini raspoložive genetske varijabilnosti i raznolikosti prisutne u radnoj kolekciji početnog selekcijskog materijala. Očuvanje bioraznolikosti, održanje postojećeg genfonda te stalan unos novih genetskih izvora u postojeće bazne oplemenjivačke kolekcije u sve većem je fokusu brojnih istraživanja. Ciljevi predloženog projekta su prikupljanje germlazme lucerne i crvene djeteline različitog zemljopisnog porijekla, izvedba morfološke karakterizacije te procjena varijabilnosti najznačajnijih agronomskih svojstava i parametara kvalitete, identifikacija i izbor najpoželjnije roditeljske germplazme. Obećavajuća roditeljska germplazma lucerne i crvene djeteline koristit će se za razvoj novih populacija u svrhu genetskog proširenje osnovne bazne kolekcije i/ili doprinosa razvoju novih sorti prilagođenih novonastalim klimatskim promjenama. Očekuje se da će provedba projekta rezultirati obogaćivanjem postojećeg genfonda varijabilnom i raznolikom germplazmom krmnih leguminoza, stvaranjem novih visokoprinosnih i kvalitetnih sorti prilagodljivih na različite abiotske stresove, objavljivanjem radova visoke kvalitete, razvijanjem istraživačke i stručne platforme za buduće znanstvene aktivnosti.

Sažetak projekta na engleskom
The resulting climate changes and the increasingly frequent occurrence of extreme and/or variable climatic conditions during the growing season of crops negatively affect the yield and quality of agricultural crops. Therefore, it is very important to focus current and future research on the creation of widely adaptable varieties tolerant to as many abiotic stresses as possible with the aim of mitigating the negative consequences of climate change and adapting to these changes. The breeder’s ability to respond to the challenges caused by climate change is highly dependent on the level of available genetic variability and diversity present in the working collection of initial selection material. The preservation of biodiversity, the maintenance of the existing gene pool, and the constant introduction of new genetic sources into the existing base breeding collections are increasingly the focus of numerous researches. The goals of the proposed project are the collection of alfalfa and red clover germplasm of different geographical origins, morphological characterization and the assessment of the variability of the most significant agronomic traits and quality parameters, and identification and selection of the most desirable parental germplasm. The most promising germplasm of alfalfa and red clover will be used for the development of new populations for genetic expansion of the core collection and/or contribution to the development of new varieties adapted to emerging climate changes. It is expected that the implementation of the project will result in the enrichment of the existing gene pool with variable and diverse forage leguminous germplasm, the creation of new high-yielding and high-quality varieties adaptable to various abiotic stresses, the publication of scientific articles, and the development of a research and professional platform for future scientific activities.

Ciljevi projekta na hrvatskom
1. Prikupljanje novih genetskih izvora lucerne i crvene djeteline različitog porijekla
2. Izvedba morfološke karakterizacije i procjena varijabilnosti najznačajnijih agronomskih svojstava promatrane germplazme lucerne i crvene djeteline
3. Procjena razine genetske udaljenosti između prikupljenih materijala na osnovi fenotipskih svojstava
4. Utvrđivanje parametara kvalitete kod obje biljne vrste
5. Identifikacija i izbor najpoželjnije roditeljske germplazme lucerne i crvene djeteline koja će se koristiti za razvoj novih populacija u svrhu genetskog proširenja osnovne bazne kolekcije i/ili doprinosa razvoju novih sorti prilagođenih novonastalim klimatskim promjenama
6. Prezentacija rezultata istraživanja na domaćim i međunarodnim kongresima te publiciranje znanstvenih radova u časopisima indeksiranim u relevantnim bazama podataka
7. Poticanje međuinstitucionalne i interdisciplinarne suradnje, razvijanje istraživačke i stručne platforme za buduće aktivnosti te uključenje u europsko znanstveno okruženje kako bi istraživanja s nacionalne razine postala vidljivija i prepoznatljiva svjetskoj javnosti
8. Promicanje važnosti i doprinosa višegodišnjih krmnih leguminoza u održivoj poljoprivredi, očuvanju okoliša i bioraznolikosti te brojnim dobrobitima za zdravlje ljudi i životinja

Ciljevi projekta na engleskom
1. Collection of new genetic sources of alfalfa and red clover of different origin
2. Morphological characterization and variability evaluation of the most significant agronomic traits of the observed alfalfa and red clover germplasm
3. Assessment of the level of genetic distance between the collected materials based on the phenotypic traits
4. Determination of quality parameters in both plant species
5. Identification and selection of the most desirable parental germplasm of alfalfa and red clover that will be used for the development of new populations for genetic expansion of the core collection and/or contribution to the development of new varieties adapted to the emerging climate changes
6. Presentation of research results at national and international congresses and publication of scientific papers in journals indexed in relevant databases
7. Encouraging inter-institutional and inter-disciplinary cooperation, development of a research and professional platform for future activities, and inclusion in the European scientific environment to make research at the national level more visible and recognizable to the world public
8. Promoting the importance and contribution of perennial forage legumes in sustainable agriculture, preservation of the environment and biodiversity, and numerous benefits for human and animal health