Odjel za poljoprivrednu tehniku i melioracije slijednik je Odjela za agrotehniku. Svrha nastanka Odjela bila je unaprijediti agrotehniku u poljoprivredi glavnih ratarskih kultura. Preseljenjem Poljoprivrednoga instituta Osijek na Tenjsku cestu (1976. g.), Odjel za Agrotehniku bio je opremljen suvremenim laboratorijom, imao profilirane znanstvenike koji su primjenjivali metode za analizu plodnosti tla i sadržaja važnijih hranjiva u biljci. Također je postavljao brojne agrotehničke poljske pokuse temeljem kojih su davane preporuke za sortiment i agrotehniku proizvodnje. Obzirom na značajan napredak u radu Odjela izdvojile su se njegove sastavne cjeline koje su se usko specijalizirano bavile: ishranom bilja; općim ratarstvom; poljoprivrednim melioracijama i poljoprivrednom tehnikom. Predstojnik Odjela u njegovoj ekspanziji (osamdesetih godina 20. st. bio je prof.dr.sc. Ivan Mušac, a na Odjelu su radili istaknuti znanstvenici i stručnjaci: Prof.dr.sc. Vlado Kovačević, prof.dr.sc. Ivan Žugec, prof.dr.sc. Ivan Jurić, prof.dr.sc. Stjepan Mađar i dr.sc. Mile Čuljat.

Danas je pogon Mala dorada izgrađen i opremljen vrlo suvremenom opremom za doradu sjemena, a glavna joj je funkcija: dorada, tretiranje i pakiranje visokih kategorija sjemena: pred osnovno i osnovno sjeme samooplodnih kultura (ozima pšenica, ječam, soja, lucerna, crvena djetelina i grašak) i samooplodne linije kukuruza i suncokreta, uglavnom za potrebe odjela za oplemenjivanje. Od 1989. godine je Mala dorada u sastavu Odjela za poljoprivrednu tehniku i melioracije, a predstojnik Odjela je dr.sc. Marko Josipović.

Glavna djelatnost Odjela je briga o funkcioniranju Male dorade, znanstveni i stručni rad iz područja poljoprivredne tehnike i melioracija: izrada te revizija elaborata, studija i projekata odvodnje i navodnjavanja; postavljanje poljskih pokusa iz navedenoga područja; realizacija znanstvenih projekata i projekata sa projekata sa gospodarstvom; objava znanstvenih i stručnih publikacija; realizacija ugovora sa gospodarstvom; kontinuirano provođenje istraživanja u cilju popravka svojstava tla na Institutu; učinkovito funkcioniranje odvodnje na poljoprivrednim površinama Instituta; provodenje agrotehničkih mjera poštujući temeljne principe održivosti; briga o izgradnji, održavanju i osuvremenjivanju sustava za navodnjavanje na površinama Instituta; istraživanja o učinkovitosti navodnjavanja poljoprivrednih kultura posebice kreiranih na Institutu; razrada metoda istraživanja i razvoja poljoprivrednih strojeva i integriranih agregata; ispitivanje različitih strojeva i strojnih sustava; izučavanje ukupne mehaniziranosti procesa u poljoprivrednoj proizvodnji; izrada programa i projekata opremanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Znanstvenici Odjela objavili su preko 150 znanstvenih i stručnih radova, tri poglavlja u knjigama, sedam studija, revidirali više od dvadeset projekata (koncepcijska rješenja, idejni i glavni projekti) sustava navodnjavanja. Više od  50 znanstvenih radova indeksirano je u referalnim bazama podataka (CC, CAB, Agris, Agricola). Rezultati istraživanja izlagani su na simpozijima u zemlji i inozemstvu.

Predstojnik odjela


Dr.sc. Marko Josipović

znanstveni savjetnik

Tel: 031 / 515 - 580
mail: marko.josipovic@poljinos.hr

Znanstveni i stručni djelatnici


Dr.sc. Ivica Beraković

znanstveni suradnik

Tel: 031 / 515 – 560
Mob: 099 / 216 - 7912
mail: ivica.berakovic@poljinos.hr

Denis Gradištanac

tehničar

Tel: 031 / 515 - 567
Mob: 099 / 213 - 5734
mail: denisgradistanac@hotmail.com

Marković, M., Josipović, M., Ravlić, M., Josipović, A., Zebec, V. (2016): “Deficit irrigation of soybean (Glycine max. (L.) Merr.) based on monitoring of soil moisture, in sub-humid area of Eastern Croatia”, Romanian Agricultural Research, 33, 18.

Josipović, M., Marković, M., Duvnjak, V., Lederer, V., Plavšić, H. (2016): „Utjecaj navodnjavanja i gnojidbe dušikom na urod i kvalitetu zrna hibrida kukuruza (Zea mays L.)“,  Proceedings of 9th international scientific/professional conference, Rašić, S., Mijić, P. (ur.), Osijek, 135-139.

Marković, M., Josipović, M., Šoštarić, J., Tolić, A., Huđek, J. (2016): „Urod i komponente uroda hibrida kukuruza (Zea mays L.) u različitim tretmanima navodnjavanja i N gnojidbe“, Proceedings of 9th international scientific/professional conference, Rašić, S., Mijić, P. (ur.), Osijek,135-139.

Banaj, A., Tadić, V., Petrović, D., Banaj, Đ., Duvnjak, V. (2016): „Vertikalna raspodjela zračne struje kod raspršivača AGP200 ENU i Tifone Vento 1500“, 44. Symposium „Actual Tasks on Agricultural Engineering“, Opatija, Kovečev, I. (ur.) Croatia, 167-170.

Sito, S., Kušec, V., Ostroški, N., Duvnjak, V., Martinec, J., Palinić, B., Harapin, M., Zrinjan, V. (2016): „Oprema za navodnjavanje u trajnim nasadima“, Glasnik zaštite bilja, 39, 4, 34-47.

Kovačević, J., Mazur, M., Lalić, A., Josipović, M., Josipović, A., Matoša Kočar, M., Marković, M., Antunović, J., Cesar, V. (2015): “Photosynthetic performance index in early stage of growth, water use efficiency, and grain yield of winter barley cultivars”, Chilean Journal of Agricultural Research, 75 (3), 275283.

Marković, M., Tadić, V., Josipović, M., Zebec, V., Filipović, V. (2015): „Efficiency of maize irrigation scheduling in climate variability and extreme weather events in eastern Croatia“. Journal of water and climate change, 6, 3, 586-595.

Marković, M., Filipović, V., Legović, T., Josipović, M.,Tadić, V. (2015): „Evaluation of Different Soil Water Potential by Field Capacity Threshold in Combination with a Triggered Irrigation Module“, Soil and Water Research, 10, 3, 164-171.

Marković, M., Šoštarić, J., Zebec, V., Josipović, M., Grgić, P. (2015): „Učinkovitost navodnjavanja kukuruza (Zea mays L.) u različitim vremenskim uvjetima“, Zbornik radova 8. međunarodnog znanstveno stručnog skupa, Baban, M., Rašić, S. (ur.), Osijek, Glas Slavonije d.d. Osijek, 88-93.

Sarajlić, A., Raspudić, E., Majić, I., Lončarić, Z., Brmež, M., Josipović, M. (2015): „Relationship between European corn borer feeding activity and nitrogen leaf content under different agricultural practices“, Poljoprivreda, Osijek, 21, 1, 41-45.

Dugalić, K., Sudar, R., Viljevac, M., Josipović, M., Čupić, T. (2014): „Sorbitol and sugar composition in plum fruits influenced by climatic conditions“, Journal of Agricultural Science and Technology, 16, 5, 1145-1155.

Josipović, M., Plavšić, H., Kovačević, V., Marković, M., Iljkić, D. (2014): „Impacts of irrigation and genotype on yield, protein, starch and oil contents in grain of maize inbred lines“, Genetika, 46, 1, 243-253.

Sarajlić, A., Raspudić, E., Majić, I., Ivezić, M., Brmež, M., Josipović, M. (2014): „Efficasy of natural population of Trichogramma wasps against European corn borer in field maize“, Poljoprivreda, 20, 2, 18-22.

Jurković, V., Josipović, M., Jurković, Z., Krizmanić, G., Šimić, D., Franić, M., Lepeduš, H. (2014): „Interakcija navodnjavanja i gnojidbe dušikom na fotosintetsku učinkovitost listova kukuruza“, Proceedings of 49th Croatian & 9th International Symposium on Agriculture, Dubrovnik, Croatia, Marić, S., Lončarić., Zdenko L. (ur.), (Osijek), Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 57-61.

Josipović, M., Sudarić, A., Sudar, R., Plavšić, H., Marković M., Jug D., Stojić, B. (2013): „Influence of irrigation and variety on the soybean grain yield and quality in the no nitrogen fertilization soil condition“, Proceedings and abstracts of 2nd International scientific conference „Soil and Crop Management: Adaptation and Mitigation of Climate Change“, Osijek, Croatia, 26th-28th September, Vukadinović, V., Đurđević B. (ed.), Croatian Soil Tillage Research Organization, Osijek, 237-245.

Sudar, R., Sudarić, A., Josipović, M., Viljevac, M. (2013): „Oil and Triacylglycerols Composition of Soybean Lines“, The Journal of Ege University Faculty of Agriculture, 37, 2, 541-546.

Pejić, B., Bošnjak, D., Mačkić, K., Rajić, M., Josipović, M., Jug, I., Maksimović, L. (2012): „Yield and water use efficiency of irrigated soybean in Vojvodina, Serbia“, Ratarstvo i povrtarstvo, 49, 1, 80-85.

Marković, M., Pepó, P., Mihály, S., Kovačević, V., Šoštarić, J., Josipović, M. (2012): „Irrigation Water use efficiency in maize (Zea mays L.) produced with different irrigation intervals“, Acta agronomica Hungarica, 60, 1, 21-27.

Marković, M., Josipović, M., Plavšić, H., Brkić, J., Brkić, A. (2012): „Utjecaj navodnjavanja i gnojidbe dušikom na urod i visinu hibrida kukuruza (Zea mays L.)“,  Proceedings & abstracts of 5th international scientific, professional conference, Osijek, Glas Slavonije d.d., Osijek, 300-305.

Kovačević, V., Rastija, M., Josipović, M. (2012): „Precipitation and temperature regimes specifities for maize growing in the eastern Croatia since 2000“. Proceedings of the Third International Scientific Symposium Agrosym Jahorina 2012, Kovačević, D. (ur.). Istočno Sarajevo, Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo, 81-86.

Marković, M., Šoštarić, J., Japundžić-Palenkić, B., Josipović, M., Cerjan, D. (2012): „Nitrogen leaching in irrigated and N fertilizing conditions“. Proceedings of 5th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society, Lehocka, D., Carach, J., Knapičkova, L., Hloch, S. (ur.), Prešov, TEAM Society, 2013, 112-115.

Josipović, M., Sudarić, A., Kovačević, V., Marković, M., Plavšić, H., Liović, I. (2011): “Irrigation and nitrogen fertilization influences on soybean variety (Glycine max. L. Merr.) properties”, Poljoprivreda, 17 (1), 915.

Marković, M., Josipović, M., Plavšić, H., Jambrović, A., Liović, I., Teodorović, R. (2011): „Influence of genotype on maize (Zea mays L.) yield and yield parameters in irrigated and N fertilized conditions“, Proceedings of 46th Croatian and 6th International Symposium on Agriculture, Opatija, Croatia, 14th – 18th February, Pospišil, M. (ed.), University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Zagreb, 640-644.

Marković, M., Josipović, M., Plavšić, H., Brkić, I., Šoštarić, J. (2011): „Yield and yield parameters of maize (Zea mays L.) genotypes in irrigated and N fertilized conditions“. Növénytermelés 60, Suppl., 345-348.

Marković, M., Šoštarić, J., Josipović, M., Teodrović, R., Krizmanić, G. (2011): „Održive melioracije u Republici Hrvatskoj“, Proceedings & abstracts 4th international scientific/professional conference, Stipešević B., Sorić R. (ur.), Vukovar, Osječki list d.o.o. Osijek, 189-194.

Marković, M., Josipović, M., Plavšić, H., Jambrović, A., Liović, I., Teodorović, R. (2011): „Influence of genotype on maize (Zea mays L.) yield and yield parameters in irrigated and N fertilized conditions“, Zbornik radova 46. Hrvatskog i 6. Međunardnog Savjetovanja Agronoma, Opatija, Pospišil M. (ur.), Zagreb, 640-644.

Marković, M., Šoštarić, J., Josipović, M., Plavšić, H., Teodorović, R. (2011): „Importance of soil water content to corn (Zea mays L.) production for seed“, Proceedings of Agrisafe final conference, March 21- 23, 2011, Budapest, Hungary, Agricultural research Institute of the Hungarian Academy of Sciences, 316-320.

Kovačević, V., Rastija, M., Josipović, M., Lončarić, Z. (2011): „Impacts of liming and fertilization with phosphorus and potassium on soil status“, Proceedings of International Conference „Soil, Plant and Food Interactions“, Faculty of Agronomy, Mendel University Brno, 190-196.

Josipović, M., Šoštarić, J., Plavšić, H., Marušić, J., Marković, M., Kraljičak, Ž. (2011): „Kontrolirano navodnjavanje na principima održive poljoprivrede“, Zbornik radova 5. hrvatska konferencija o vodama, 18. – 21. 05. 2011., Opatija, Hrvatske vode pred izazovom klimatskih promjena, Holjević, D., Biondić, D., Tropan, Lj. (ur.), Opatija, Hrvatske vode, 843-854.

Marković, M., Josipović, M., Šoštarić, J., Brkić, I., Krizmanić, G., Plavšić, H. (2011): „Irrigation and N fertilization impact on maize yield (Zea Mays L.) and nitrogen leaching“, Zbornik radova 5. hrvatska konferencija o vodama, 18. – 21. 05. 2011., Opatija, Hrvatske vode pred izazovom klimatskih promjena, Holjević, D., Biondić, D., Tropan, Lj. (ur.), Opatija, Hrvatske vode, 929-936.

Josipović, M., Kovačević, V., Plavšić, H., Jambrović, A., Liović, I., Marković, M. (2010): „Effect of irrigation, N fertilization and genotype to starch concentration in maize grain“,  Proceedings and abstracts of the 3rd International scientific/professional conference „Agriculture in nature and environment protection“, Vukovar, Croatia, 31st May – 2nd June, Jug, D., Sorić, R. (ed.), Osječki list d.o.o., Osijek, 71-76.

Josipović, M., Plavšić, H., Sudarić, A., Vratarić, M., Liović, I. (2010.): „Utjecaj navodnjavanja i gnojidbe dušikom na urod zrna soje Glycine max (L.) Merr.“, Zbornik radova 45. hrvatskog i 5. međunarodnog simpozija agronoma, Opatija, Hrvatska, 15.-19. veljače, Lončarić, Z., Marić, S. (ur.), Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, 751-755.

Marković, M., Josipović, M., Šoštarić, J., Plavšić, H., Teodorović, R. (2010): „Impact of irrigation and nitrogen fertilization on morphological and physiological indicators of corn leaf photosynthesis activity“, Proceedings of 45th Croatian & 5th International Symposium of Agriculture, Opatija, 837-840.

Kovačević, V., Josipović, M., Kaučić, D., Iljkić, D. (2010): „Weather impacts on yields of maize, sugar beet, soybeans and sunflower“, Proceedings of 45th Croatian and 5th International Symposium of Agriculuture, Marić, S., Lončarić, Z. (ur.), Osijek, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 796-800.

Josipović, M., Kovačević, V., Plavšić, H., Jambrović, A., Liović, I., Marković, M. (2010): „Effect of irrigation, N fertilization and genotype to starch concentration in maize grain“, Zbornik radova 3. međunarodnog znantsveno-stručnog skupa “Poljoprivreda u zaštiti prirode i okoliša“, Vukovar, 71-76.

Josipović, M., Kovačević, V., Brkić, I., Marković, M., Sudar, R., Šoštarić J. (2010): „Irrigation, nitrogen fertilization and genotype impacts on oil status in maize grain“, Zbornik radova 3. međunarodnog znantsveno-stručnog skupa “Poljoprivreda u zaštiti prirode i okoliša”, Vukovar, 65-70.

Šimić, B., Ćosić, J., Duvnjak, V., Andrić, L., Liović, I. (2010): „Influence of fertilization on sweet corn characteristics“, Sjemenarstvo, 27, 133-137.

Kovačević V., Šoštarić J., Josipović M., Iljkić D., Marković M. (2009): „Precipitation and temperature regime impacts on a maize yields in Eastern Croatia“, Journal of Agricultural Sciences, 41, 49-53.

Plavšić H., Josipović M., Andrić L., Jambrović A., Beraković I., Đurkić H. (2009): „Reakcija hibrida kukuruza na gnojidbu dušikom – Nitrogen fertilization impact on maize hybrids“, Proceedings of the 44th Croatian and 4nd International Symposium on Agriculture, Opatija, Croatia, Marić S., Lončarić Z. (Eds.), Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 619-623.

Josipović M., Kovačević V., Plavšić H., Šoštarić J., Parađiković N. (2009): „Ekologija i navodnjavanje u praksi i zakonu – Ecology and irrigation in low and practice“, 2nd International scientific professional conference “Agriculture in Nature and Environment Protection”, Osijek, Osječki list d.o.o., Jug D., Sorić R. (Eds.), 229-238.

Kovačević V., Josipović M., Šoštarić J., Iljkić D., Marković M. (2009): „Wheat yield variations among years in Eastern Croatia with emphasis on Vukovar-Syrmium area“ , 2nd International scientific professional conference “Agriculture in Nature and Environment Protection”, Osijek, Osječki list d.o.o., Jug D., Sorić R. (Eds.), 115-121.

Josipović, M., Madjar, S., Plavšić, H., Šoštarić, J., Marković, M. (2009): „Učinkovitost i iskustva navodnjavanja na poljoprivrednim površinama“, Okrugli stol- Aktualni trenutak odvodnje i navodnjavanja u Hrvatskoj, Rijeka, 63-73.

Banaj, Đ., Tadić, V., Banaj, Ž., Menđušić, I., Duvnjak, V., Florijančić, T., Lužaić, R. (2009): „An investigation into the efficacy of pesticide sprays from arable sprayers“, Zbornik radova 44. Hrvatski i 4. Međunarodni Simpozij Agronoma, Opatija, Hrvatska, 16-20 veljače 2009, 897-901.

Duvnjak, V., Pliestić, S., Filipović, D., Banaj, Đ., Andrić, L. (2009): „Effect of orifice wear of boom sprayer nozzles on spray characteristic“, Agronomski glasnik, 2009, 71, 4, 261-269.

Jug I., Jug D., Stipešević B., Vukadinović V., Vukadinović V., Sabo M., Josipović M. (2008): „Effects of different soil tillage system on chloroplast pigments concentration in leaves of winter wheat“, Proceedings of 5th International Soil Conference “Soil Tillage – New Perspective”, ISTRO – Branch Czech Republic, International Soil Conference, 2008.  Brno, Czech Republic, 201-209.

Jurković Z., Josipovic M., Drezner G., Jurkovic V., Banaj D. (2008): „Residual effects of liming with carbocalk on maize and wheat status“, Cereal Research Communications, 36 Part 2. Suppl S, 767-770.

Liovic I., Josipovic M., Simic D., Krizmanic G., Mijic A. (2008): „Marketable tuber yield stability in potato“, Cereal Research Communications, 36, Part 1 Sappl., 87-90.

Plavsic H., Josipovic M., Ondrasek G., Sostaric J., Duvnjak V. (2008): „Nitrogen, Variety and growing season effects on grain yield and protein content in winter wheat“, Cereal Research Communications, 36, Part 3 Sappl., 1467-1470.

Plaščak, I., Puvača, V., Jurišić, M., Rapčan, I., Duvnjak, V. (2008): Influence of mineral and organic fertilizer on primary contamination of the ground waters in eastern Croatia, Cereal Research Communications, 36, Suppl. 5, 151-154.

Uređenje poljoprivrednog zemljišta za suvremenu biljnu proizvodnju

Broj: 4-01-086; voditelj prof.dr.sc. Stjepan Mađar

suradnik na projektu: dr.sc. Marko Josipović (1991.-1995.)

znanstveni projekt MZTI RH

 

Prevladavanje stresa uzgoja kukuruza na kiselom tlu gnojidbom i oplemenjivanjem

Broj: 079-0730463-0447; voditelj prof.dr.sc.Vlado Kovačević

suradnik na projektu: dr.sc. Marko Josipović (2007.-2009.)

znanstveni projekt MZOŠ

 

Genetska analiza koncentracije minerala u zrnu kukuruza

Broj: 073-0730463-0203; voditelj prof.dr.sc.Vlado Kovačević

suradnik na projektu: dr.sc. Marko Josipović (2007.-2013.)

znanstveni projekt MZOŠ

 

Navodnjavanje, zaštita voda i tla u održivoj poljoprivredi

Voditelj projekta: dr.sc. Marko Josipović (2002.-2006.)

Broj projekta: 073-0110; voditelj dr.sc. Marko Josipović

znanstveni projekt MZOŠ

 

Kontrolirano navodnjavanje na principima održive poljoprivrede

Voditelj projekta: dr.sc. Marko Josipović (2009/2010.)

Financirala: Osječko-baranjska županija