Puni naziv projekta na hrvatskom
Procjena kvantitativnih svojstava germplazme strnih žitarica s obzirom na klimatske promjene

Puni naziv projekta na engleskom
Assessment of quantitative traits in small grain cereals germplasm considering climate change

Akronim projekta
CLIM-CEREALS-QUANT

Voditelj projekta
Dr. sc. Krešimir Dvojković, viši znanstveni suradnik, Poljoprivredni institut Osijek, Odjel za
oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica

Članovi/ce projektnog tima
Dr. sc. Dario Novoselović (pšenica)
Dr. sc. Ivana Plavšin (pšenica)
Katarina Šunić, mag.biolog (pšenica)
Jurica Duvnjak, mag. ing. agr. (pšenica)
Kristina Lutrov, dipl. ing. preh. tehnol. (pšenica)
Doc. dr. sc. Alojzije Lalić (ječam)
Dr. sc. Gordana Šimić (ječam)
Dr. sc. Ivan Abičić (ječam)
Dubravka Hefer, univ. spec. agr. (ječam)

Izvor financiranja projekta
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. u okviru Programskog ugovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja

Iznos financiranja projekta
84.000,00 EUR

Sažetak projekta na hrvatskom
Današnji i budući zahtjevi za strnim žitaricama (pšenica i ječam) zahtijevaju korištenje interdisciplinarnog pristupa u povećanju uroda žitarica kako u svijetu tako i u regiji. Izravno i očito rješenje za ove izazove nameće se povećanjem genetskog potencijala rodnosti i adaptabilnosti žitarica u različitim proizvodnim i klimatskim uvjetima. Shodno tome, glavne fokusne točke ovog projektnog prijedloga su: 1. fenotipizacija i karakterizacija odabrane germplazme žitarica iz regije relevantnih za najvažnija agronomska svojstva, fiziološka i svojstva kvalitete, te tolerantnosti na najvažnije abiotičke stresove kao što su reducirana opskrbljenost dušikom ili suša i otpornost na Fusarium i/ili Puccinia vrste, 2. ponuditi ideotip pšenice i ječma kako bi pomogli oplemenjivačima da odaberu roditelje i optimiziraju svojstva od interesa kroz selekcijski proces, 3. razviti i primijeniti oplemenjivačku strategiju koja uključuje interakciju genotip*okolina (GEI) i 4. identificirati superiorne genotipove žitarica koji će se koristiti u razvoju oplemenjivačkih populacija za buduća istraživanja i oplemenjivački rad kako bi se osigurala buduća održivost i dobit od oplemenjivanja. Rezultati projekta će biti relevantni za oplemenjivačku zajednicu u smislu primjene novih principa s ciljem unaprjeđivanja ideotipova strnih žitarica (pšenice i ječma) s većom tolerantnosti na klimatske promjene. Dobiveni rezultati mogu potaknuti slične istraživačke projekte kod drugih kultura i ponuditi osnovu za primjenu novih metoda i svojstava u oplemenjivanju bilja.

Sažetak projekta na engleskom
Today’s and future world demands for cereals (wheat and barley) require the use of inter-disciplinary approach in the overall effort to improve the grain yield. Direct and obvious solution to these challenges is intersected by increasing the genetic potential of the yield trait as well as the adaptability of cereals to different climatic and production conditions. That being said, the main focal points of this project proposal are: 1. Phenotyping and characterization of selected cereal germplasm within the region of interest, also being relevant for the most important agronomic, physiology and quality traits, as well as tolerance to the most relevant abiotic stressors such as the reduced nitrogen supply and/or drought as well as the resistance to Fusarium and/or Puccinia species., 2. Forming the ideotypes of wheat and barley with aim to help the breeders in parental selection in order to optimise the traits of interest through selection process, 3. To develop and apply a breeding strategy that would involve the genotype*environment interaction (GEI), 4. To identify superior genes in said cereals that could be used in development of the breeding populations for future research and breeding work in order to secure the future gain and sustainability stemming from the breeding process itself. Results that will be reached by this project are relevant for the breeding community in a way of applying novel principles aimed to improve the ideotypes of small grain cereals (wheat and barley) with increased tolerance to climate change. Acquired results could also actuate similar research projects among other crop species and can offer the basis in application of the new methods and traits in plant breeding overall.

Ciljevi projekta na hrvatskom
Glavni cilj projekta je istražiti međuovisnost odabranih agronomskih, tehnoloških i fizioloških
svojstava te tolerantnosti na biotički stres germplazme pšenice i ječma (žitarica) u uvjetima
reducirane i uobičajene opskrbe dušikom i različitim agro-ekološkim uvjetima s ciljem
odabira učinkovitijih genotipova žitarica u iskorištavanju dušičnih (N) gnojiva prilagođenih
različitim klimatskim prilikama Republike Hrvatske i Panonske regije. U okviru projektnog prijedloga je šest dodatnih ciljeva koje doprinose zahtjevima za održivu, ekološki i ekonomski prihvatljivu proizvodnju žitarica imajući u vidu potrebe poljoprivrednih proizvođača. Dodatni ciljevi CLIM-CEREALS-QUANT projekta su:
1. Identificirati N učinkovite genotipove pšenice i ječma u uvjetima reducirane opskrbe N
gnojivima i povezati ih s gospodarskim vrijednostima najvažnijih agronomskih i tehnoloških
svojstava kvalitete.
2. Identificirati tzv. stay-green i fiziološka svojstva koja su povezana s N učinkovitim
genotipovima žitarica (NUE) kao i procijeniti varijabilnost spram tolerantnosti/otpornosti prema bolestima i Fusarium i/ili Puccinia vrsta.
3. Kreirati novu varijabilnost za NUE i tzv. stay-green svojstva kod pšenice i ječma.
4. Identificirati QTL za odabrana svojstva kvalitete kod pšenice.
5. Diseminirati i popularizirati rezultate projekta u skladu s načelima „Otvorene znanosti“.
6. Ojačati istraživačke kapacitete i razviti nove istraživačke timove.

Ciljevi projekta na engleskom
The main goal of this project is to research the interconnectedness of selected agronomy, technological and physiological traits, as well as tolerance to biotic stress among wheat and barley germplasm grown under reduced and standard nitrogen supply among varying agro-ecological conditions, and with aim to select cereal genotypes that are most efficient in nitrogen fertilizers utilization that are also adapted to growing conditions in the Republic of Croatia and the region of Pannonia. Within the frame of this project proposal there are six additional goals that contribute to demands for sustainable, ecological and economically permissible cereal production by taking into account the needs of the agricultural producers. The additional goals of CLIM-CEREALS-QUANT project are therefore to:
1. Identify N efficient wheat and barley genotypes grown under conditions of reduced N fertilizer application and to make a connection to economic values obtained towards the most important agronomic and technological quality traits.
2. Identify the stay-green and physiological traits interconnected to N efficient wheat genotypes (NUE) as well as to make an assessment of variability towards tolerance/resistance to plant diseases and Fusarium and/or Puccinia species.
3. Create new variability for NUE and stay-green traits in wheat and barley.
4. Identify QTL’s for selected quality traits in wheat.
5. Disseminate and popularize the results of this project in accordance to “Open science” principles.
6. Enhance the research capacity and to develop new research teams.