Puni naziv projekta na hrvatskom
Utjecaj klimatskih promjena na ekspresiju najvažnijih agronomskih, fizioloških i biokemijskih svojstava suncokreta u uvjetima različitog sklopa

Puni naziv projekta na engleskom
The influence of climate changes on the expression of the most important agronomic, physiological and biochemical traits of sunflower under conditions of different plant density

Akronim projekta
SUNEKS

Voditelj projekta
Dr. sc. Anto Mijić

Članovi/ce projektnog tima
Dr. sc. Aleksandra Sudarić
Dr. sc. Ivica Liović
Dr. sc. Antonela Markulj Kulundžić
Dr. sc. Branimir Šimić

Izvor financiranja projekta
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. u okviru Programskog ugovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja

Iznos financiranja projekta
29.449,00 €

Sažetak projekta na hrvatskom
Ekspresija svakog pojedinog svojstva suncokreta je uvjetovana hibridom, okolinskim čimbenicima te interakcijom hibrid x okolina. Okolinski čimbenici često limitiraju proizvodnju suncokreta, a od njih treba istaknuti klimu, odnosno vrijeme, tlo te agrotehniku. Vremenski uvjeti, kako na globalnoj razini, tako i u agroekološkim uvjetima Hrvatske, se evidentno mijenjaju. Zabilježena su sve duža sušna razdoblja, ali i prevelika količina oborina na dnevnoj i tjednoj razini. Srednje mjesečne temperature u kontinuitetu su više, a dnevni temperaturni maksimumi nerijetko prelaze 35oC. U takvim promijenjenim agroekološkim uvjetima naglašena je potreba procjene agronomskih, fizioloških i biokemijskih svojstava suncokreta, interakcije hibrid x okolina, povezanosti agronomskih, fizioloških i biokemijskih svojstava, stabilnosti i adaptabilnosti u nekoliko uzastopnih sezona, a s tim u vezi i izdvajanje novih materijala za buduće cikluse selekcije. Isto tako, intenzivna varijabilnost agroekoloških parametara u kraćem i duljem razdoblju u posljednje vrijeme naglašava i pitanje odnosa biljaka u određenom sklopu. Rezultati projekta bi se prikazali u obliku znanstvenih i stručnih radova, knjige/monografije te prezentacijama na znanstveno-stručnim skupovima. Provedena preliminarna istraživanja tijekom 2023. godine ukazuju na opravdanost ovog istraživanja i uklapaju se u Strategiju rada i razvoja Poljoprivrednog instituta Osijek.

Sažetak projekta na engleskom
The expression of each individual trait of sunflower is determined by the hybrid, environmental factors and the interaction hybrid x environment. Environmental factors often limit the production of sunflowers, of which climate, i.e. weather, soil and agricultural techniques should be highlighted. Weather conditions, both on a global level and in the agro-ecological conditions of Croatia, are evidently changing. All longer dry periods were recorded, but also an excessive amount of precipitation on a daily and weekly level. Average monthly temperatures are continuously higher, and daily maximum temperatures often exceed 35oC. In such changed agroecological conditions, the need to assess the agronomic, physiological and biochemical traits of sunflower, hybrid x environment interaction, the correlation of agronomic, physiological and biochemical traits, stability and adaptability in several consecutive seasons, and in this connection the selection of new materials for future cycles of selection is emphasized. Likewise, the intense variability of agroecological parameters in the short and long term has recently emphasized the issue of the relationship of plants in diferent plant density. The results of the project would be presented in the form of scientific and professional papers, book/monograph and presentations at scientific and professional meetings. The preliminary research carried out during 2023 indicates the justification of this research that fits into the Strategy of the work and development of the Agricultural Institute Osijek.

Ciljevi projekta na hrvatskom
Glavni cilj projekta je doći do spoznaje u kojoj se mjeri promjena agroekoloških uvjeta i s tim u vezi modificirani abiotski stres odražava na fenotipsku ekspresiju najvažnijih agronomskih, fizioloških i biokemijskih svojstava suncokreta. Ovaj cilj će se ostvariti kroz:
1. određivanje vrijednosti agronomskih, fizioloških i biokemijskih svojstava,
2. određivanje interakcija hibrid x okolina za istraživana svojstava,
3. određivanje međusobne povezanosti pojedinih svojstava, prije svega između agronomskih, fizioloških i biokemijskih,
4. utvrđivanje stabilnosti i adaptabilnosti pojedinih svojstava,
5. izdvajanje hibrida koji mogu predstavljati novi oplemenjivački materijal za buduće cikluse selekcije u svrhu stvaranja boljih hibrida za prerađivačku industriju,
6. utvrđivanje u kojoj mjeri sklop utječe na agronomska, fiziološka i biokemijska svojstva.
Dodatni ciljevi projekta su:
7. napisati znanstvene radove i objaviti ih u znanstvenim časopisima, prvenstveno rangiranim u bazama SCOPUS i WoS (A1 radovi),
8. aktivno sudjelovati na znanstvenim i stručnim skupovima s rezultatima istraživanja,
9. napisati i objaviti znanstvenu knjigu/monografiju o suncokretu,
10. jačati znanstvene kapacitete,
11. jačati znanstveno-istraživačku infrastrukturu, povećati broj kompetitivnih projekata u Poljoprivrednom institutu Osijek.

Ciljevi projekta na engleskom
The project’s main aim is to determine the extent of the change in agroecological conditions and its connection to the modified abiotic stress reflecting the phenotypic expression of sunflower’s most important agronomic, physiological and biochemical properties. This aim will be achieved through:
1. determining the value of agronomic, physiological and biochemical traits,
2. determining the hybrid x environment interaction for the investigated traits,
3. determining the correlation of individual traits, above all between agronomic, physiological and biochemical ones,
4. determining the stability and adaptability of individual traits,
5. selection of hybrids that can represent new breeding material for future cycles of selection to create better hybrids for the processing industry,
6. determining the extent to which the plant density affects agronomic, physiological and biochemical traits.
Additional aims of the project are:
7. write scientific papers and publish them in scientific journals, primarily ranked in the SCOPUS and WoS databases (A1 papers),
8. actively participate in scientific and professional meeetings with research results,
9. write and publish a scientific book/monograph about sunflower,
10. strengthen scientific capacities,
11. strengthen the scientific and research infrastructure, increase the number of competitive projects at the Agricultural Institute Osijek.