Puni naziv projekta na hrvatskom
Voda, tlo i kultivar – temeljni elementi održive poljoprivrede u klimatskim promjenama

Puni naziv projekta na engleskom
Water, soil and cultivar – fundamental elements of sustainable agriculture in climate change

Akronim projekta
VoTiKult

Voditelj projekta
Dr. sc. Ivica Beraković

Članovi/ce projektnog tima
Dr. sc. Marko Josipović
Dr. sc. Hrvoje Plavšić
Izv. prof. dr. sc. Monika Marković
Antonija Strilić mag. ing agr

Izvor financiranja projekta
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. u okviru Programskog ugovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja

Iznos financiranja projekta
20.000,00 eur

Sažetak projekta na hrvatskom
Projekt obuhvaća četverogodišnje istraživanje svojstava kakvoće frakcija zrna, tri sorte soje, Ika, Sonja i Korana i tri sorte pšenice, Indira, Barba i Kraljica, neke pokazatelje kemijskog sastava i fotosintetske aktivnosti u vegetativnoj fazi razvoja u optimalnim uvjetima i vodnog stresa. Istraživanja bi obuhvatila: randman dorađenog zrna, apsolutna i hektolitarska masa, sadržaj vode, bjelančevina i nekih aminokiselina u zrnu pšenice, sadržaj ulja, bjelančevina i aminokiselina u zrnu soje, klijavost, energija klijanja i cold test. Pri doradi sjemena bi se izdvojile dvije frakcije po krupnoći zrna krupna i sitna. Na listu pšenice u fazi vegetativnog porasta mjerila bi se aktivnost fotosinteze u optimalnom sadržaju vode u tlu i u vodnom stresu mjerenom različitim metodama vlažnosti tla. Vodni stres će se pratiti analizom prolina i MDA koncentracije kao reakcija biljke na stres. Istraživanje ćs utvrditi utjecaj klime na svojstva kultivara pšenice i soje. Ako se sitnije zrno po brojnim svojstvima ne razlikuje od krupnog, mogao bi se povećati randman sjemena za sjetvu. U izvanrednim situacijama nedostatka sjemena za sjetvu (suša, prirodne nepogode i katastrofe), nedostatak se može ublažiti sjetvom sitnijeg sjemena. Rezultate dobivene iniciranjem suše i utvrđivanjem intenziteta suše na pšenici i soji povezati s promjenom klime.

Sažetak projekta na engleskom
The project includes a four-year research on the quality properties of grain fractions, three varieties of soybeans, Ika, Sonja and Korana and three varieties of wheat, Indira, Barba and Kraljica, some indicators of chemical composition and photosynthetic activity in the vegetative phase of development under optimal conditions and water stress. Research would include: yield of finished grain, absolute and hectoliter mass, content of water, protein and some amino acids in wheat grain, content of oil, protein and amino acid in soybean grain, germination, germination energy and cold test. When processing the seeds, two fractions would be separated according to grain size, large and small. On a wheat leaf in the vegetative growth phase, photosynthesis activity would be measured in the optimal soil water content and in water stress measured by different soil moisture methods. Water stress will be monitored by analyzing proline and MDA concentration as the plant’s reaction to stress. The aim of the research is to determine the influence of climate on the properties of wheat and soybean cultivars. If the finer grain does not differ from the large grain in terms of numerous properties, the seed yield for sowing could be increased. In emergency situations of lack of seeds for sowing (drought, natural disasters and disasters), the lack can be alleviated by sowing smaller seeds. Relate the results obtained by initiating the drought and determining the intensity of the drought on wheat and soybeans to climate change.

Ciljevi projekta na hrvatskom
Glavni ciljevi projekta su:
1. Utvrditi randman dorađenog zrna prema (naturalno proizvedenoj količini) u godini istraživanja i povezati ju s klimatskim uvjetima tijekom vegetacije uspoređujući ju s višegodišnjim prosjekom (30 godina).
2. Utvrditi značajnost razlika u krupnoći zrna (krupna i sitna frakcija, te srednja u dijelu istraživanja), dorađenog sjemena pšenice i soje.
3. Istražiti razlike između kultivara u frakcijama zrna (krupna i sitna frakcija u procesu dorade) i njihova svojstva u uvjetima nicanja i energije klijanja, te ranog porasta.
4. Istražiti postoje li statistički značajne razlike u pokazateljima kakvoće između frakcija i između kultivara: sadržaj ulja, bjelančevina i određenih aminokiselina u zrnu soje i sadržaj škroba, bjelančevina i određenih aminokiselina u zrnu pšenice.
5. Praćenje vodnog stresa i reakcija biljaka pri različitim metodama mjerenja vlažnosti tla
6. Utvrditi vodna svojstva tla u uzgojnoj posudi i temeljem dobivenih rezultata odrediti režim navodnjavanja
7. Za vrijeme trajanja projekta napisati tri izvorna znanstvena rada kategorije a1 (izlistana u WOS-u, od Q1 do Q4); 2 stručna ili znanstvena rada A2 i 2 stručna ili znanstvena rada na savjetovanju s međunarodnim sudjelovanjem
8. Prijem asistenta za rad na projektu

Ciljevi projekta na engleskom
The main aims of the project are:
1. To determine the yield of finished grain according to (naturally produced quantity) in the year of the study and relate it to climatic conditions during the growing season by comparing it with the multi-year average (30 years).
2. Determine the significance of differences in grain size (coarse and small fraction, and medium in the research part), processed wheat and soybean seeds.
3. Investigate differences between cultivars in grain fractions (coarse and fine fractions in the finishing process) and their properties in terms of sprouting and germination energy, and early growth.
4. Investigate whether there are statistically significant differences in quality indicators between fractions and between cultivars: the content of oil, protein and certain amino acids in soybeans and the content of starch, proteins and certain amino acids in wheat.
5. Monitoring of water stress and plant reactions with different methods of soil moisture measurement
6. Determine the water properties of the soil in the growing container and, based on the results, determine the irrigation regime
7. During the duration of the project, write three original scientific papers of category a1 (listed in WOS, from Q1 to Q4); 2 professional or scientific papers A2 and 2 professional or scientific papers on consultation with international participation
8. Recruitment of assistants for work on the project