U sklopu Službe općih poslova nalazi se Knjižnica i Arhiva Instituta. Organizacijski Službi po Statutu pripada i ravnatelj Instituta.

Službu čini 13 djelatnika od kojih su: ravnatelj i pomoćnik ravnatelja za znanost, 2 doktora znanosti, 3 djelatnika VSS, 1 djelatnik sa VŠS, 4 djelatnika sa SSS, 1 KV djelatnika  i 2 NKV djelatnika .

Ravnatelj Instituta i rukovodilac Službe I vrste (tajnik) financirani su iz sredstava Državnog proračuna, a ostali djelatnici iz vlastitih prihoda Instituta.

Služba se financira iz vlastitih prihoda Instituta. Osnovna zadaća Službe je obavljanje pravnih, općih, administrativnih, tehničkih i svih drugih općih poslova za potrebe Instituta, ministarstava, državnih institucija i  dr. Izrađuje nacrte Statuta, Pravilnika i drugih općih akata, nacrte ugovora i sl. kojima se uređuju pojedina pitanja djelatnosti Instituta. Uređuje imovinsko-pravne poslove, prati zakonske propise, daje pravna mišljenja i tumačenja propisa. Izrađuje i podnosi prijave za upis u sudski registar i druge registre i upisnike. Surađuje s ostalim zaposlenicima i znanstvenicima u organiziranju stručnih i općih poslova vezanih uz program trajne znanstvenoistraživačke djelatnosti Instituta. Vodi zapisnike na sjednicama Znanstvenog i Upravnog vijeća Instituta, te na sjednicama svih tijela i povjerenstva Instituta. Vodi brigu o zakonskoj regulativi i provedbi javne nabave.  Vodi  kadrovsku evidenciju: matične knjige zaposlenika, vrši prijavu i odjavu osiguranja  i druge poslove u svezi zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, sastavlja i ispostavlja rješenja o korištenju godišnjih odmora, plaćenih dopusta, neplaćenih dopusta, osobnim  dohocima i sl.. Vodi evidenciju osobnih dosjea zaposlenika. Ispunjava zapisnike o povredi na radu, opise poslova i radnih zadataka, zahtjeve za izdavanje zdravstvenih knjižica i sl. Vodi urudžbeni zapisnik i knjigu pošte: šalje, zaprima i evidentira poštu, dostavlja poštu na uvid i signiranje ravnatelju, otprema poštu organizacijskim jedinicama, vodi evidenciju putnih računa. Dostavlja statističke podatke i druge izvještaje u svezi sa zaposlenicima.

Kontrolira, nadzire i primjenjuje propise iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, te čuvanja i pohrane arhivske građe Instituta.

Brine o razvoju i ispravnosti rada informatičkog sustava ustanove: upravljanju i održavanju mrežnih poslužitelja, pružanju aplikativne i sistem-inženjerske podrške korisnicima kroz segmente poslovno-proizvodnog procesa te prezentaciji Instituta na mrežnoj stranici.

Osnovni cilj rada Knjižnice je informacijska podrška znanstvenoistraživačkom radu naših korisnika, prvenstveno djelatnika Instituta