Odjel za poljoprivrednu tehniku i melioracije slijednik je Odjela za agrotehniku. Svrha nastanka Odjela bila je unaprijediti agrotehniku u poljoprivredi glavnih ratarskih kultura. Preseljenjem Poljoprivrednoga instituta Osijek na Tenjsku cestu (1976. g.), Odjel za Agrotehniku bio je opremljen suvremenim laboratorijom, imao profilirane znanstvenike koji su primjenjivali metode za analizu plodnosti tla i sadržaja važnijih hranjiva u biljci. Također je postavljao brojne agrotehničke poljske pokuse temeljem kojih su davane preporuke za sortiment i agrotehniku proizvodnje. Obzirom na značajan napredak u radu Odjela izdvojile su se njegove sastavne cjeline koje su se usko specijalizirano bavile: ishranom bilja; općim ratarstvom; poljoprivrednim melioracijama i poljoprivrednom tehnikom. Predstojnik Odjela u njegovoj ekspanziji (osamdesetih godina 20. st. bio je prof.dr.sc. Ivan Mušac, a na Odjelu su radili istaknuti znanstvenici i stručnjaci: Prof.dr.sc. Vlado Kovačević, prof.dr.sc. Ivan Žugec, prof.dr.sc. Ivan Jurić, prof.dr.sc. Stjepan Mađar i dr.sc. Mile Čuljat.

Danas je pogon Mala dorada izgrađen i opremljen vrlo suvremenom opremom za doradu sjemena, a glavna joj je funkcija: dorada, tretiranje i pakiranje visokih kategorija sjemena: pred osnovno i osnovno sjeme samooplodnih kultura (ozima pšenica, ječam, soja, lucerna, crvena djetelina i grašak) i samooplodne linije kukuruza i suncokreta, uglavnom za potrebe odjela za oplemenjivanje. Od 1989. godine je Mala dorada u sastavu Odjela za poljoprivrednu tehniku i melioracije, a predstojnik Odjela je dr.sc. Marko Josipović.

Glavna djelatnost Odjela je briga o funkcioniranju Male dorade, znanstveni i stručni rad iz područja poljoprivredne tehnike i melioracija: izrada te revizija elaborata, studija i projekata odvodnje i navodnjavanja; postavljanje poljskih pokusa iz navedenoga područja; realizacija znanstvenih projekata i projekata sa projekata sa gospodarstvom; objava znanstvenih i stručnih publikacija; realizacija ugovora sa gospodarstvom; kontinuirano provođenje istraživanja u cilju popravka svojstava tla na Institutu; učinkovito funkcioniranje odvodnje na poljoprivrednim površinama Instituta; provodenje agrotehničkih mjera poštujući temeljne principe održivosti; briga o izgradnji, održavanju i osuvremenjivanju sustava za navodnjavanje na površinama Instituta; istraživanja o učinkovitosti navodnjavanja poljoprivrednih kultura posebice kreiranih na Institutu; razrada metoda istraživanja i razvoja poljoprivrednih strojeva i integriranih agregata; ispitivanje različitih strojeva i strojnih sustava; izučavanje ukupne mehaniziranosti procesa u poljoprivrednoj proizvodnji; izrada programa i projekata opremanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Znanstvenici Odjela objavili su preko 150 znanstvenih i stručnih radova, tri poglavlja u knjigama, sedam studija, revidirali više od dvadeset projekata (koncepcijska rješenja, idejni i glavni projekti) sustava navodnjavanja. Više od  50 znanstvenih radova indeksirano je u referalnim bazama podataka (CC, CAB, Agris, Agricola). Rezultati istraživanja izlagani su na simpozijima u zemlji i inozemstvu.