Vaša trenutna lokacija: Poljinos / O institutu / Strategija razvoja

Jezik:

Strategija razvoja

Program rada i razvoja Poljoprivrednog instituta Osijek definira okvir rada i djelovanja Instituta u razdoblju od 2013. do 2017. godine kroz postavljene ciljeve i aktivnosti za njihovu realizaciju. Definirane aktivnosti temelje se na Polazištu, Misiji i Viziji te provedenoj SWOT analizi Program rada izrađen je sa ciljem profiliranja Instituta u vodeću regionalnu znanstvenu i stručnu ustanovu u  biljnim znanostima. Strateškim planiranjem osigurat će se uvjeti da Institut u svojim znanstvenim istraživanjima i stručnoj djelatnosti primjenjuje međunarodne standarde kvalitete što će biti temelj prepoznatljivosti Instituta i podizanja njegovog ugleda na lokalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini kao i globalnoj razini. Uspješnost planiranja određena je postavljenim ciljevima. Operativni ciljevi trebaju biti jasno određenim realni i mjerljivi. Jednako tako moramo biti svjesni okoline koja nas okružuje, ali i vlastitih snaga i slabosti. Treba uspostaviti jasnu komunikaciju i protočnost informacija koje su presudne za proces planiranja te formirati skalu nagrađivanja, odnosno ostvarivanje planova vezati uz nagrađivanja svih zaposlenih. Plan rada oblikovan je na način da je za svaki definirani cilj dat prikaz aktivnosti koje dovode do realizacije:
1. Aktivnosti za unaprjeđenje znanstvene djelatnosti
2. Aktivnosti za unaprjeđenje proizvodno-komercijalne djelatnosti
3. Aktivnosti za unaprjeđenje uključivanja Instituta u obrazovne i društvene procese 

Izrada ovog programa, odnosno postupak planiranja temelji se na pristupu top-down, što znači definiranje ciljeva i mjera provedbe, a kroz radne grupe, odnosno uključivanje istraživačkog osoblja Instituta razradit će se pokazatelji uspješnosti provedbe programa.

Strateški ciljevi cjelokupne djelatnosti Poljoprivrednog instituta Osijek su:  
1. ZNANSTVENA DJELATNOST  
Opći cilj 1. – Poticati i ojačati provedbu i sustavno unaprijeđivati znanstvena istraživanja od nacionalnog interesa u području biljnih znanosti 
Posebni cilj 1.1 –  Aktivno poticati uključivanje znanstvenika Instituta u nacionalne sustave financiranja znanstvenih projekata 
Posebni cilj 1.2. – Inicirati i poticati interne projekte 
Posebni cilj 1.3. – Promicanje novih tehnologija u biljnim znanostima na nacionalnoj i regionalnoj razini   

Opći cilj 2. – Poticati i ojačati provedbu i sustavno unaprijeđivati znanstvena istraživanja u području biljnih znanosti u europskom kontekstu 
Posebni cilj 2.1. – Poticati i ojačati uključivanje znanstvenika u europske znanstveno-istraživački projekte 
Posebni cilj 2.2. -  Poticati i ojačati prilagođavanje i uključivanje znanstvenika u europski program Obzor 2020 – prioritetni pravac industrijsko liderstvo 
Posebni cilj 2.3. - Poticati i ojačati prilagođavanje i uključivanje znanstvenika u europski program Obzor 2020 – prioritetni pravac društveni izazovi 
Posebni cilj 2.4.   Razvoj i unaprijeđenje znanstvene suradnje s inozemnim znanstveno-istraživačkim timovima 
Posebni cilj 2.5.   Poticanje mobilnosti znanstvenika   


Opći cilj 3. –  Poticati i ojačati izradu znanstvenih, razvojnih i stručnih podloga (platformi) u biljnim znanostima za velike regionalne i nacionalne poljoprivredne sustave, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), tijela državne vlasti, te jedinice lokalne i područne samouprave 
Posebni cilj 3.1. – Konvencionalno i održivo oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo. Molekularno oplemenjivanje bilja
Posebni cilj 3.2. – Biotehnologija i analitičke metode  
Posebni cilj 3.3. – Nove tehnologije na Institutu – ekologija i bioenergija   


Opći cilj 4. Poboljšanje kadrovske strukture i unaprijeđenje infrastrukture  
Posebni cilj 4.1. Redefiniranje uvjeta za zapošljavanje i izbor na znanstvena i stručna radna mjesta 
Posebni cilj 4.2. Poboljšanje postotka uspješno okončanog novačkog staža             
Posebni cilj 4.3. Unaprijeđenje infrastrukture


2. PROIZVODNO-KOMERCIJALNA DJELATNOST   
Opći cilj 1. Povećanje udjela financijskih sredstava iz vlastite stručne djelatnosti 
Posebni cilj 1.1. Očuvanje i poboljšanje položaja Instituta na domaćem tržištu  
Posebni cilj 1.2. Očuvanje i poboljšanje položaja Instituta na inozemnom tržištu  
Posebni cilj 1.3.  Proširenje suradnje s gospodarskim subjektima 
Posebni cilj 1.4. Opremanje, efikasnost i organizacija poslovanja Instituta     

3. EDUKACIJA I JAVNOST 
Opći cilj 1. Sustavna uključenost Instituta u obrazovne i društvene procese 
Posebni cilj 1.1. Uključivanje znanstvenika u izvođenje nastave u okviru studijskih programa visokoobrazovnih institucija  Posebni cilj 1.2. Popularizacija znanstvenog rada 
Posebni cilj 1.3. Podizanje prepoznatljivosti Instituta u javnom sektoru

Strategija razvoja - Dokumenti