U sklopu Službe općih poslova nalazi se Knjižnica i Arhiva Instituta. Organizacijski Službi po Statutu pripada i ravnatelj Instituta.

Službu čini 13 djelatnika od kojih su: ravnatelj i pomoćnik ravnatelja za znanost, 2 doktora znanosti, 3 djelatnika VSS, 1 djelatnik sa VŠS, 4 djelatnika sa SSS, 1 KV djelatnika  i 2 NKV djelatnika .

Ravnatelj Instituta i rukovodilac Službe I vrste (tajnik) financirani su iz sredstava Državnog proračuna, a ostali djelatnici iz vlastitih prihoda Instituta.

Služba se financira iz vlastitih prihoda Instituta. Osnovna zadaća Službe je obavljanje pravnih, općih, administrativnih, tehničkih i svih drugih općih poslova za potrebe Instituta, ministarstava, državnih institucija i  dr. Izrađuje nacrte Statuta, Pravilnika i drugih općih akata, nacrte ugovora i sl. kojima se uređuju pojedina pitanja djelatnosti Instituta. Uređuje imovinsko-pravne poslove, prati zakonske propise, daje pravna mišljenja i tumačenja propisa. Izrađuje i podnosi prijave za upis u sudski registar i druge registre i upisnike. Surađuje s ostalim zaposlenicima i znanstvenicima u organiziranju stručnih i općih poslova vezanih uz program trajne znanstvenoistraživačke djelatnosti Instituta. Vodi zapisnike na sjednicama Znanstvenog i Upravnog vijeća Instituta, te na sjednicama svih tijela i povjerenstva Instituta. Vodi brigu o zakonskoj regulativi i provedbi javne nabave.  Vodi  kadrovsku evidenciju: matične knjige zaposlenika, vrši prijavu i odjavu osiguranja  i druge poslove u svezi zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, sastavlja i ispostavlja rješenja o korištenju godišnjih odmora, plaćenih dopusta, neplaćenih dopusta, osobnim  dohocima i sl.. Vodi evidenciju osobnih dosjea zaposlenika. Ispunjava zapisnike o povredi na radu, opise poslova i radnih zadataka, zahtjeve za izdavanje zdravstvenih knjižica i sl. Vodi urudžbeni zapisnik i knjigu pošte: šalje, zaprima i evidentira poštu, dostavlja poštu na uvid i signiranje ravnatelju, otprema poštu organizacijskim jedinicama, vodi evidenciju putnih računa. Dostavlja statističke podatke i druge izvještaje u svezi sa zaposlenicima.

Kontrolira, nadzire i primjenjuje propise iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, te čuvanja i pohrane arhivske građe Instituta.

Brine o razvoju i ispravnosti rada informatičkog sustava ustanove: upravljanju i održavanju mrežnih poslužitelja, pružanju aplikativne i sistem-inženjerske podrške korisnicima kroz segmente poslovno-proizvodnog procesa te prezentaciji Instituta na mrežnoj stranici.

Osnovni cilj rada Knjižnice je informacijska podrška znanstvenoistraživačkom radu naših korisnika, prvenstveno djelatnika Instituta

Rukovoditelj službe


Djelatnici službe


Prof. dr.sc. Zvonimir Zdunić, EMBA

znanstveni savjetnik; redovni profesor

Tel: 031 / 515 - 501
mail: zvonimir.zdunic@poljinos.hr

Sanja Bježančević, mag.oec

stručni suradnik

Tel: 031 / 515 - 593
mail: sanja.bjezancevic@poljinos.hr

Ana Komar, mag. iur.

stručni suradnik

Tel: 031 / 515 - 503
mail: ana.komar@poljinos.hr

Vesna Lalić

administrativni referent

Tel: 031 / 515 - 502
mail: vesna.lalic@poljinos.hr

Marija Conjar

administrativni referent za radne odnose

Tel: 031 / 515 - 506
mail: marija.conjar@poljinos.hr

Ivan Biloš

tehnički suradnik

Tel: 031 / 515 - 591
mail: ivan.bilos@poljinos.hr

Mladen Krušarovski, bacc.ing.el.

viši tehničar - sistem inženjer

Tel: 031 / 515 - 566
mail: mladen.krusarovski@poljinos.hr

Ivana Brkić

administrativni referent za radne odnose

Tel: 031 / 515 - 504
mail: ivana.brkic@poljinos.hr

Tatjana Totić, mag.iur.

stručni suradnik

Tel: 031 / 515 - 503
mail: tatjana.totic@poljinos.hr