Vrsta analize Metoda Ispitivani uzorci
Određivanje – suhe tvari / pepela – N i sirovih proteina – sirovih masti i ulja – sirovih vlakana, NDF, ADF i ADL – škroba Sušenje / gravimetrija Po Kjeldahlu Po Soxhletu Fibercup, Foss Polarimetrija pšenica, ječam, kukuruz, soja, suncokret, stočni grašak, crvena djetelina, lucerna, silaže, sjenaže
Određivanje – udjela vlage i proteina na ST, hektolitarske mase   – škroba – ulja – ekstrakta slada i topljivih proteina NIT analizator; FOSS kalibracije za pojedine ratarske kulture pšenica, ječam, kukuruz, soja, stočni grašak pšenica, ječam, kukuruz soja, kukuruz, uljana repica slad
Određivanje – topljive suhe tvari – ukupne kiselosti, pH – tvrdoće ploda Refraktometrija Potenciometrija Penetrometar   višnja, šljiva, jabuka, trešnja
Određivanje – koncentracije i sastava rezervnih proteina   (albumina/globulina, glijadina, glutenina,hordeina, zeina) – koncentracije i sastava šećera i oligosaharida – koncentracije i sastava izoflavona   HPLC pšenica, ječam, kukuruz   višnja, šljiva, šećerac soja, crv. djetelina, lucerna
Određivanje – koncentracije i sastava masnih kiselina GC suncokret
Određivanje – koncentracije ukupnih polifenola, antocijana, flavonoida, karotenoida – antioksidacijske aktivnosti – koncentracije fotosintetskih pigmenata   Spektrofotometrija pšenica, ječam, kukuruz, soja, crvena djetelina, lucerna, višnja, šljiva
Određivanje – aktivnosti enzima (POX, CAT, PPO) – koncentracije vodikovog peroksida – stupnja peroksidacije lipida   Spektrofotometrija   lisno tkivo pšenice, soje, kukuruza suncokreta, jabuke, kruške
Određivanje – fotosintetske učinkovitosti Handy PEA fluorometar; OJIP test lisno tkivo pšenice, soje, kukuruza suncokreta, jabuke, kruške
Određivanje – boje kromametrom Conica Minolta CR400; L*a*b* sustav pšenica, ječam, kukuruz, višnja, šljiva
Određivanje – količine mikotoksina (DON, fumonizin, zearalenon) ROSA test; Charm Sciences kukuruz, pšenica
  – izolacija DNA, lančana reakcija polimerazom   (PCR; SSR, RAPD, AFLP) – razdvajanje ulomaka DNA elektroforezom – vizualizacija i obrada gelova CTAB metoda Elektroforeza u agaroznom i poliakrilamidnom gelu višnja, kukuruz, stočni grašak, lucerna