Na temelju Odluke Znanstvenog vijeća (URBROJ 14-8-1-2023) i suglasnosti ravnatelja Instituta, Poljoprivredni institut Osijek raspisuje

Natječaj za prijavu i financiranje internih kompetitivnih istraživačkih projekata Poljoprivrednog instituta Osijek koji će se financirati iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i  otpornosti 2021.- 2026. u okviru Programskog ugovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja

Sredstvima ovog Natječaja financirat će se primijenjena  znanstvena istraživanja. Projekti koji će se financirati na temelju ovoga Natječaja temeljit će se na inovativnim istraživačkim idejama iz područja trajne  znanstveno-istraživačke djelatnosti Instituta.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Natječaja je 480.000,00 EUR. Iznos financiranja je od 20.000,00 EUR do najviše  105.000,00 EUR po projektu za ukupno razdoblje od 48 mjeseci trajanja projekta. U razdoblju od 2024. do 2028. godine (48 mjeseci) financirat će se najviše 16  projekata iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti.

Provedbom ovog natječaja ostvarit će se doprinos sljedećim pokazateljima: povećanje sudjelovanja javnih znanstvenih instituta u kompetitivnom projektnom financiranju, jačanje ljudskih potencijala za znanstveni rad, jačanje međunarodne znanstvene suradnje i znanstvene aktivnosti, unaprjeđenje istraživačke  infrastrukture, jačanje interdisciplinarnosti znanstvenog rada, poticanje provedbe primijenjenih znanstvenih aktivnosti, rad na aktivnostima od nacionalnog značaja, popularizacija znanosti.

Voditelji istraživanja moraju biti znanstvenici zaposleni na znanstvenim radnim mjestima na Poljoprivrednom institutu Osijek u punom radnom vremenu koji su istraživački aktivni u području istraživanja i odgovorni za provedbu projekta i upravljanje istraživačkom grupom.

Projekti financirani u okviru ovog Natječaja moraju biti usklađeni s načelom “ne nanosi bitnu štetu”.

Prijava na natječaj sastoji se od dostave projektnoga prijedloga na obrascima za prijavu koji se podnosi samo u elektroničkome obliku u Službu općih poslova Poljoprivrednog instituta Osijek, putem elektroničke pošte na adresu: natjecaj@poljinos.hr

Dokumenti koji čine projektni prijedlog:

  • Obrazac 1. Prijavni obrazac – sažetak projekta, projektni prijedlog (cilj istraživanja, metodologija, očekivani rezultati), popis najvažnijih postignuća voditelja  projekta, članovi istraživačke grupe (Prilog 1, Prilog 2)
  • Obrazac 2. Radni plan
  • Obrazac 3. Financijski plan
  • Obrazac 4. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
  • Pisma namjere suradnika s drugih znanstvenih organizacija o sudjelovanju na projektu

Za potrebe izvještavanja u okviru provedbe investicija Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Institut dostavlja Ministarstvu znanosti i obrazovanja kopiju odluke kojom dodjeljuje sredstva istraživačkom projektu na temelju odluke Znanstvenog vijeća i, u slučaju potrebe, uz suglasnost ravnatelja Instituta, a koja obavezno sadrži sljedeće podatke i informacije:

  • referentni broj dokumenta / ugovora kojim je institucija dodijelila sredstva za projekt,
  • da se radi o istraživačkom projektu (istraživačkim aktivnostima) kojem Institut dodjeljuje sredstva,
  • dodijeljeni iznos sredstava,
  • kratki opis projekta,
  • sažetak glavnih ciljeva i očekivanih ishoda projekta.

Ukoliko odluka o dodjeli sredstava ne sadrži navedene informacije, uz odluku potrebno je dostaviti dokument koji je ovjeren od strane Instituta i sadrži navedene informacije.

Projekt koji se provodi na Poljoprivrednom institutu Osijek mora imati mrežne stranice sa svim osnovnim podacima o projektu, projektnom timu i znanstvenim aktivnostima na hrvatskom i engleskom jeziku.

Osim navedenog, potrebno je osigurati vidljivost sredstava Unije u okviru NPOO-a. Potrebno je osigurati mjere vidljivosti kako bi se osiguralo pružanje  koherentnih, djelotvornih i razmjernih ciljanih informacija različitoj publici, među ostalima medijima i javnosti. Pri tome su korisnik i partner dužni, gdje je to primjenjivo, ispravno i vidljivo, prikazati u svim komunikacijskim aktivnostima amblem EU-a s odgovarajućom izjavom o financiranju (koja glasi: „Financira Europska unija – NextGenerationEU”), uzimajući u obzir i sljedeće odredbe:

Kada se prikazuje zajedno s drugim logotipom, amblem Europske unije mora biti prikazan barem jednako istaknuto i vidljivo kao i drugi logotipi. Amblem mora ostati zaseban i odvojen i ne može se mijenjati dodavanjem drugih vizualnih oznaka, brendova ili teksta. Osim ovog amblema, nikakav drugi vizualni identitet ni logotip ne smiju se koristiti za isticanje potpore EU.

Kada je to primjenjivo, država članica dužna je navesti sljedeće odricanje od odgovornosti: „Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije iliEuropske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

Poljoprivredni institut Osijek zadržava pravo poništenja, ponavljanja, izmjena i dopuna Natječaja.

Detaljnije informacije o uvjetima Natječaja, prihvatljivim i neprihvatljivim predlagateljima i članovima istraživačkog tima, prihvatljivim i neprihvatljivim  aktivnostima i troškovima, usklađenosti s načelom “ne nanosi bitnu štetu”, kriterijima i postupcima vrednovanja, sadržaju i načinu podnošenja projektnih  prijedloga te obavezama u informiranju i osiguranju vidljivosti projekta navedene su u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga te pratećim obrascima koji su sastavni dio ove odluke (u prilogu).

Prilozi (sastavni dio ove odluke):
1. Upute za podnositelje projektnih prijedloga;
2. Obrazac 1. – Prijavni obrazac, Prilog 1, Prilog 2;
3. Obrazac 2. – Radni plan;
4. Obrazac 3. – Financijski plan
5. Obrazac 4. – Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s načelom “ne nanosi bitnu štetu” (DNSH).

Rok za prijavu na natječaj je 26. listopad 2023. do 23:55 sati (CET). Sve prijave zaprimljene nakon definiranog roka neće se razmatrati. Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se putem elektroničke pošte na adresu: natjecaj@poljinos.hr.

 

Tekst natječaja

Upute za podnositelje projektnih prijedloga

Obrazac 1. – Prijavni obrazac, Prilog 1, Prilog 2

Obrazac 2. – Radni plan

Obrazac 3. – Financijski plan

Obrazac 4. – Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s načelom “ne nanosi bitnu štetu” (DNSH)